Vergadering Informatieve raad 14-11-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:A.M. Demmers-van der Geest
Deze pagina is gearchiveerd op 31-12-2019.

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 7 november 2019. De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

                                                                                                                                                                                                                                        

Spreekrecht.

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.

Agendapunten:

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Spreekrecht burgers. Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststelling agenda. Bekijk dit agendapunt online

4 Mededelingen college. Bekijk dit agendapunt online

5 Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen. Bekijk dit agendapunt online

6 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de informatieve raadsvergadering van 10 oktober 2019. Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

7 Behandeling voorstel tot het uitbrengen van een zienswijze aangaande het Regionaal Risicoprofiel VRZ 2020-2023. Bekijk dit agendapunt online

8 Behandeling voorstel tot het wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening. (APV) Bekijk dit agendapunt online

9 Behandeling voorstel tot het intrekken van de Brandbeveiligingsverordening. Bekijk dit agendapunt online

10 Behandeling voorstel tot het geven van een positieve zienswijze m.b.t. de bestuursrapportage GR De Bevelanden, de 3e begrotingswijziging 2019 en de 1e begrotingswijizging 2020. Bekijk dit agendapunt online

11 Behandeling voorstel tot het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Noord-Beveland 2030. Bekijk dit agendapunt online

11A Behandeling voorstel tot vaststelling van de Kadernotitie van Toekomstvisie naar een Omgevingsvisie. Bekijk dit agendapunt online

12 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

13 Sluiting Bekijk dit agendapunt online