Vergadering Informatieve raad 27-06-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30
Voorzitter:A.M. Demmers-van der Geest
Deze pagina is gearchiveerd op 31-12-2019.

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 20 juni 2019. De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Spreekrecht.

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.

Agendapunten:

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Spreekrecht burgers. Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststelling agenda. Bekijk dit agendapunt online

4 Mededelingen college. Bekijk dit agendapunt online

5 Informatieverstrekking door raadsleden t.b.v. ontwikkelingen m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen. Bekijk dit agendapunt online

6 Presentatie door de Domburgse Reddingsbrigade/Reddingspost De Banjaard. Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

7 Behandeling voorstel tot vaststelling van de gemeentelijke jaarrekening 2018 met toelichting door de accountant. Bekijk dit agendapunt online

8 Behandeling voorstel tot vaststelling van de Toekomstvisie Noord-beveland 2030. Bekijk dit agendapunt online

9 Behandeling voorstel om in te stemmen met de begroting 2020 van het Samenwerkingsverband welzijnszorg oosterschelderegio (SWVO) en derhalve geen zienswijze in te dienen. Bekijk dit agendapunt online

10 Behandeling van de 1e bestuursrapportage 2019. (komt niet terug in de besluitvormende raad) Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

11 Behandeling voorstel tot het voor kennisgeving aannemen van de voortgangsrapportage voorgenomen projecten. (komt niet terug in de besluitvormende raad) Bekijk dit agendapunt online

12 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

13 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online