Vergadering Informatieve raad 16-01-2020

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30
Voorzitter:drs. G.L. Meeuwisse

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 9 januari 2020. De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

                                              

Spreekrecht.

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.

Agendapunten:

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Spreekrecht burgers. Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststelling agenda. Bekijk dit agendapunt online

4 Mededelingen college. Bekijk dit agendapunt online

5 Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen. Bekijk dit agendapunt online

6 Presentatie over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) Bekijk dit agendapunt online

7 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de informatieve raadsvergadering van 4 december 2019. Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

8 Behandeling voorstel tot het uitbrengen van een zienswijze over de 1e begrotingswijziging 2020 van de RUD Zeeland. Bekijk dit agendapunt online

9 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

10 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online