Vergadering Informatieve raad 23-04-2020

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30
Voorzitter:drs. G.L. Meeuwisse

De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Deze raadsvergadering wordt ook uitgezonden via de livestream op de gemeentelijke website.

Agendapunten:

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststelling agenda. Bekijk dit agendapunt online

3 Mededelingen college. Bekijk dit agendapunt online

4 Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen. Bekijk dit agendapunt online

5 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de informatieve raadsvergadering van 12 maart 2020. Bekijk dit agendapunt online

6 Behandeling voorstel tot wijziging van de "Verordening werkgeverscommisse griffie". Bekijk dit agendapunt online

7 Behandeling voorstel tot vaststelling van het aanwijzingsbesluit griffier en plv. grififer. Bekijk dit agendapunt online

8 Behandeling voorstel tot wijziging Gem. Reg. Regionaal Bureau leerlingzaken Oosterschelderegio. Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

9 Behandeling voortel tot het geven van een zienswijze over de conceptbegroting 2021 van de Reg. Uitvoeringsdienst Zeeland.(RUD) Bekijk dit agendapunt online

10 Behandeling voorstel tot het vaststellen van de Nota Sport-beweegbeleid. Bekijk dit agendapunt online

11 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

12 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online