Vergadering Informatieve raad 18-06-2020

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30
Voorzitter:drs. G.L. Meeuwisse

Agendapunten:

1 Opening.

2 Vaststelling agenda.

3 Mededelingen college.

4 Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen met betrekking tot Gemeenschappelijke Regelingen.

5 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de informatieve raadsvergadering van 14 mei 2020.

6 Behandeling voorstel om geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de jaarstukken 2019, 1e begrotingswijziging 2020, de programmabegroting 2021 en het Plan van aanpak taakstelling ter informat

7 Behandeling voorstel om in te stemmen met de begroting 2021 van de Gemeenschappelijke regeling De Betho.

8 Behandeling voorstel om een zienswijze in te dienen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2021 en de 1e wijziging van de begroting 2020 van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio

9 Behandeling voorstel om in te stemmen met de programmabegroting 2021 en de begrotingswijziging 2020 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland. (GGD)

10 Behandeling voorstel tot vaststelling van Fase 1 Gebiedsvisie Veerse Meer.

11 Behandeling voorstel tot het vaststellen van de algehele herziening van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

12 Behandeling voorstel tot het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen en het toepassen van de coördinatieregeling voor Windturbinepark Oostzeedijk.

13 Behandeling voorstel tot het voor kennisgeving aannemen van de voortgangsrapportage voorgenomen projecten.

14 Rondvraag.

15 Sluiting.