Vergadering Gemeenteraad 09-07-2020

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:drs. G.L. Meeuwisse

DEZE RAADSVERGADERING IS I.V.M. DE CORONAMAATREGELEN ZONDER PUBLIEK EN PERS.

De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Agendapunten:

1 Opening.

2 Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming.

3 Vaststelling agenda.

4 Mededelingen college.

5 Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen met betrekking tot Gemeenschappelijke Regelingen.

6 Presentatie door de provincie Zeeland over de Deltaweg N256.

7 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de besluitvormende raadsvergadering van 28 mei 2020.

8 Ingekomen stukken.

Bijgevoegde documenten

9 Voorstel om een positieve zienswijze in te dienen met betrekking tot de jaarstukken 2019, 1e begrotingswijz. 2020, de programmabegr. 2021 en het Plan van aanpak taakstelling ter inf. aan te nemen VRZ.

10 Voorstel om in te stemmen met de programmabegroting 2021 en de begrotingswijziging 2020 en een zienswijze in te dienen m.b.t. de programmabegr.2021 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland.

11 Voorstel om in te stemmen met de begroting 2021 van de Gemeenschappelijke regeling De Betho.

12 Voorstel om een zienswijze in te dienen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2021 en de 1e begrotingswijziging 2020 van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO).

13 Voorstel tot vaststelling van Fase 1 Gebiedsvisie Veerse Meer.

14 Voorstel tot het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen en het toepassen van de coƶrdinatieregeling voor Windturbinepark Oostzeedijk.

15 Voorstel tot vaststelling van de gemeentelijke jaarrekening 2019.

16 Voorstel tot vaststelling van de 5e begrotingswijziging 2020 (n.a.v. de 1e BERAP 2020)

Bijgevoegde documenten

17 Behandeling motie Actieplan WMO.

Bijgevoegde documenten

18 Rondvraag.

19 Sluiting.