Vergadering Gemeenteraad 27-02-2020

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:20:00
Voorzitter:drs. G.L. Meeuwisse

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 20 februari 2020. De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Spreekrecht.

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.

Agendapunten:

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Spreekrecht burgers. Bekijk dit agendapunt online

3 Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming. Bekijk dit agendapunt online

4 Vaststelling agenda. Bekijk dit agendapunt online

5 Mededelingen college. Bekijk dit agendapunt online

6 Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen. Bekijk dit agendapunt online

7 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de besluitvormende raadsvergadering van 16 januari 2020. Bekijk dit agendapunt online

8 Ingekomen stukken. Bekijk dit agendapunt online

9 Voorstel tot aanspassing van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse Muziekschool. Bekijk dit agendapunt online

10 Voorstel tot het vaststellen van het Onderwijsachterstandenbeleid 2020-2022. (VVE-beleidsplan) Bekijk dit agendapunt online

11 Behandeling motie o.g.v. art. 29 van het Reglement van Orde met als onderwerp: de verkoop van huurwoningen in Noord-Beveland. Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

12 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

13 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online