Vergadering Gemeenteraad 28-05-2020

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30
Voorzitter:drs. G.L. Meeuwisse

DEZE RAADSVERGADERING IS I.V.M. DE CORONAMAATREGELEN ZONDER PUBLIEK EN PERS.

De stukken kunt u Raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Deze raadsvergadering wordt ook uitgezonden via de livestream op de gemeentelijke website.

Agendapunten:

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming. Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststelling agenda. Bekijk dit agendapunt online

4 Mededelingen college. Bekijk dit agendapunt online

5 Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen met betrekking tot Gemeenschappelijke Regelingen. Bekijk dit agendapunt online

6 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de besluitvormende raadsvergadering op 23 april 2020. Bekijk dit agendapunt online

7 Ingekomen stukken. Bekijk dit agendapunt online

8 Voorstel tot het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een bedrijfswoning aan de Torendijk 105a te Kortgene. Bekijk dit agendapunt online

9 Voorstel tot vaststelling van de RES 1.0. Bekijk dit agendapunt online

10 Voorstel om in te stemmen met de jaarrekening 2019 en de meerjarenbegroting 2021-2024 van GR de Bevelanden. Bekijk dit agendapunt online

11 Voorstel om in te stemmen met de jaarrekening 2019, de 1e tot en met de 4e begrotingswijziging 2020 en de conceptbegroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Bekijk dit agendapunt online

12 Voorstel tot het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de uitbreiding van Kingfish. Bekijk dit agendapunt online

13 Initiatiefvoorstel van D66 m.b.t. de begrenzing van de tiphoogte van windmolens. Bekijk dit agendapunt online

14 Initiatiefvoorstel van Noord-Bevelands Belang (NBB) m.b.t. het beschikbaar stellen van mondkapjes door de gemeente. Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

15 Motie vreemd aan de orde van de dag van het CDA m.b.t. het geven van steun aan de oproep van de P10 Gemeenten inzake herverdeling gemeentefonds. Bekijk dit agendapunt online

16 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

17 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online