Vergadering Gemeenteraad 28-11-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:A.M. Demmers-van der Geest

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 21 november 2019. De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Spreekrecht.

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.

Agendapunten:

1 Opening.

2 Spreekrecht burgers.

3 Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming.

4 Vaststelling agenda.

5 Mededelingen college.

6 Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen.

7 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de besluitvormende raadsvergadering van 24 oktober 2019.

8 Ingekomen stukken.

9 Voorstel tot het uitbrengen van een zienswijze aangaande het Regionaal Risicoprofiel VRZ 2020-2023.

10 Voorstel tot het wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

11 Voorstel tot het intrekken van de Brandbeveiligingsverordening.

12 Voorstel tot het geven van een positieve zienswijze m.b.t. de Bestuursrapportage GR De Bevelanden, de 3e begrotingswijziging 2019 en de 1e begrotingswijziging 2020

13 Voorstel tot het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Noord-Beveland 2030.

13A Voorstel tot het vaststellen van de Kadernotitie "Van Toekomstvisie naar een Omgevingsvisie".

14 Rondvraag.

15 Sluiting.