Vergadering Gemeenteraad 29-05-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:A.M. Demmers-van der Geest

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 23 mei 2019. De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Spreekrecht.

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.

Agendapunten:

1 Opening.

2 Spreekrecht burgers.

3 Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming.

4 Vaststelling agenda.

5 Mededelingen college.

6 Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen.

7 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de besluitvormende raadsvergadering op 25 april 2019.

8 Ingekomen stukken.

Bijgevoegde documenten

9 Voorstel om in te stemmen met de jaarrekening 2018, de 2e begr. wijziging 2019 en de conceptbegroting 2020 van GR de Bevelanden en geen zienswijze in te dienen.

10 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening raads- en commissieleden gemeente Noord-Beveland 2019.

11 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Colijnsplaat - Oude Haven.

12 Voorstel tot vaststelling van de subsidieverordening Duurzaam Bouwen 2019.

13 Voorstel om in te stemmen met de programmabegroting 2020-2023 van de GGD Zeeland en derhalve geen zienswijze in te dienen.

14 Rondvraag.

15 Sluiting.