Vergadering Gemeenteraad 24-10-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:20:30-00:00
Voorzitter:A.M. Demmers-van der Geest

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 17 oktober 2019. De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Spreekrecht.

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.

Agendapunten:

1 Opening.

2 Spreekrecht burgers.

3 Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming.

4 Vaststelling agenda.

5 Mededelingen college.

6 Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen.

7 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de besluitvormende raadsvergadering van 26 september 2019.

8 Ingekomen stukken.

9 Voorstel tot vaststelling van de Regionale Woonvisie.

10 Voorstel aanspreken bestemmingsreserve dorpsvernieuwing t.b.v. de aankoop opstallen Wilhelminastraat te Kortgene.

11 Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Windpark Jacobahaven.

12 Voorstel tot het uitbrengen van advies over de verkenning van samenwerking GGD, RUD en VRZ.

13 Voorstel tot behandeling van het initiatiefvoorstel o.g.v. artikel 30 van het Reglement van Orde.

Bijgevoegde documenten

14 Behandeling Moties op grond van artikel 29 Reglement van Orde.

Bijgevoegde documenten

15 Rondvraag.

16 Sluiting.