Vergadering Gemeenteraad 24-10-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:20:30-00:00
Voorzitter:A.M. Demmers-van der Geest
Deze pagina is gearchiveerd op 31-12-2019.

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 17 oktober 2019. De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Spreekrecht.

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.

Agendapunten:

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Spreekrecht burgers. Bekijk dit agendapunt online

3 Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming. Bekijk dit agendapunt online

4 Vaststelling agenda. Bekijk dit agendapunt online

5 Mededelingen college. Bekijk dit agendapunt online

6 Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen. Bekijk dit agendapunt online

7 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de besluitvormende raadsvergadering van 26 september 2019. Bekijk dit agendapunt online

8 Ingekomen stukken. Bekijk dit agendapunt online

9 Voorstel tot vaststelling van de Regionale Woonvisie. Bekijk dit agendapunt online

10 Voorstel aanspreken bestemmingsreserve dorpsvernieuwing t.b.v. de aankoop opstallen Wilhelminastraat te Kortgene. Bekijk dit agendapunt online

11 Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Windpark Jacobahaven. Bekijk dit agendapunt online

12 Voorstel tot het uitbrengen van advies over de verkenning van samenwerking GGD, RUD en VRZ. Bekijk dit agendapunt online

13 Voorstel tot behandeling van het initiatiefvoorstel o.g.v. artikel 30 van het Reglement van Orde. Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

14 Behandeling Moties op grond van artikel 29 Reglement van Orde. Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

15 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

16 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online