Vergadering Gemeenteraad 28-11-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:A.M. Demmers-van der Geest
Deze pagina is gearchiveerd op 31-12-2019.

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 21 november 2019. De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Spreekrecht.

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.

Agendapunten:

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Spreekrecht burgers. Bekijk dit agendapunt online

3 Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming. Bekijk dit agendapunt online

4 Vaststelling agenda. Bekijk dit agendapunt online

5 Mededelingen college. Bekijk dit agendapunt online

6 Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen. Bekijk dit agendapunt online

7 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de besluitvormende raadsvergadering van 24 oktober 2019. Bekijk dit agendapunt online

8 Ingekomen stukken. Bekijk dit agendapunt online

9 Voorstel tot het uitbrengen van een zienswijze aangaande het Regionaal Risicoprofiel VRZ 2020-2023. Bekijk dit agendapunt online

10 Voorstel tot het wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Bekijk dit agendapunt online

11 Voorstel tot het intrekken van de Brandbeveiligingsverordening. Bekijk dit agendapunt online

12 Voorstel tot het geven van een positieve zienswijze m.b.t. de Bestuursrapportage GR De Bevelanden, de 3e begrotingswijziging 2019 en de 1e begrotingswijziging 2020 Bekijk dit agendapunt online

13 Voorstel tot het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Noord-Beveland 2030. Bekijk dit agendapunt online

13A Voorstel tot het vaststellen van de Kadernotitie "Van Toekomstvisie naar een Omgevingsvisie". Bekijk dit agendapunt online

14 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

15 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online