Vergadering Gemeenteraad 19-12-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:drs. G.L. Meeuwisse
Deze pagina is gearchiveerd op 31-12-2019.

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 12 december 2019. De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Spreekrecht.

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.

Agendapunten:

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Spreekrecht burgers. Bekijk dit agendapunt online

3 Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming. Bekijk dit agendapunt online

4 Vaststelling agenda. Bekijk dit agendapunt online

5 Mededelingen college. Bekijk dit agendapunt online

6 Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen. Bekijk dit agendapunt online

7 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de besluitvormende raadsvergadering van 28 november 2019. Bekijk dit agendapunt online

8 Ingekomen stukken. Bekijk dit agendapunt online

9 Voorstel tot het voor kennisgeving aannemen van de 2e Bestuursrapportage 2019 en het uitbrengen van een zienswijze over de 4e begrotingswijziging 2019 VRZ. Bekijk dit agendapunt online

10 Voorstel tot het uitbrengen van een zienswijze over de begrotingswijziging Veilig thuis van de GGD Zeeland. Bekijk dit agendapunt online

11 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning. Bekijk dit agendapunt online

12 Voorstel tot de vaststelling van de Notitie grondprijzen en parameters Grondexploitatie 2020 Gemeente Noord-Beveland. Bekijk dit agendapunt online

13 Voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen 2020. Bekijk dit agendapunt online

14 Voorstel tot implementatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) Bekijk dit agendapunt online

15 Voorstel tot het vaststellen van de Economische visie Noord-Beveland 2019-2025. Bekijk dit agendapunt online

16 Voorstel tot het vaststellen van de 6e begrotingswijziging 2019. (n.a.v. de 2e Berap 2019) Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

17 Voorstel tot het vaststellen van de 1e t/m 4e begrotingswijziging 2020. Bekijk dit agendapunt online

18 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

19 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online