Vergadering Gemeenteraad 29-10-2020

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:drs. G.L. Meeuwisse

DEZE RAADSVERGADERING IS I.V.M. DE CORONAMAATREGELEN ZONDER PUBLIEK.

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 22 oktober 2020.

De stukken kunt u raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Deze raadsvergadering wordt ook uitgezonden via de livestream op de gemeentelijke website.

Spreekrecht.

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.

Agendapunten:

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Spreekrecht burgers. Bekijk dit agendapunt online

3 Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming. Bekijk dit agendapunt online

4 Vaststelling agenda. Bekijk dit agendapunt online

5 Mededelingen college. Bekijk dit agendapunt online

6 Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen met betrekking tot Gemeenschappelijke Regelingen. Bekijk dit agendapunt online

7 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de besluitvormende raadsvergadering op 24 september 2020. Bekijk dit agendapunt online

8 Ingekomen stukken. Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

9 Voorstel met betrekking tot de gewijzigde begroting 2020 en de conceptbegroting 2021 van de Zeeuwse Muziekschool. Bekijk dit agendapunt online

10 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Boomdijk 2. Bekijk dit agendapunt online

11 Voorstel ”evaluatie PxQ” en 1e begrotingswijziging 2021 van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland. (RUD) Bekijk dit agendapunt online

12 Voorstel voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor Windturbinepark Oostzeedijk. Bekijk dit agendapunt online

13 Voorstel voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor de uitbreiding van Kingfish. Bekijk dit agendapunt online

14 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

15 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online