Vergadering Informatieve raad 12-03-2020

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30
Voorzitter:drs. G.L. Meeuwisse

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 5 maart 2020. De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Spreekrecht.

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.

Agendapunten:

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Spreekrecht burgers. Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststelling agenda. Bekijk dit agendapunt online

4 Mededelingen college. Bekijk dit agendapunt online

5 Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen. Bekijk dit agendapunt online

6 Het jaarlijkse bijpraatmoment met de politie Zeeland. Bekijk dit agendapunt online

7 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de informatieve raadsvergadering van 27 februari 2020. Bekijk dit agendapunt online

8 Presentatie Huisvestingsbeleid en behandeling voorstel financiele middelen beschikbaar te stellen ten behoeve van aanpassing gemeentehuis. Bekijk dit agendapunt online

9 Behandeling voorstel tot het beschikbaar stellen van een extra instandhoudingsbijdrage 2019 en 2020 t.b.v. Intervence. Bekijk dit agendapunt online

10 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

11 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online