Vergadering Informatieve raad 10-01-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:A.M. Demmers-van der Geest
Deze pagina is gearchiveerd op 31-12-2019.

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 3 januari 2019. De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Spreekrecht.

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.

Agendapunten:

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Spreekrecht burgers. Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststelling agenda. Bekijk dit agendapunt online

4 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de buitengewone raadsvergaderingen op 21 november en 4 december 2018. Bekijk dit agendapunt online

5 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de informatieve raadsvergadering van 6 december 2018. Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

6 Presentatie door E-Connection project BV over de vervanging Windpark Jacobahaven Kamperland. Bekijk dit agendapunt online

7 Behandeling advies aan Commissariaat voor de media betreffende de aanvraag van Streekomroep De Bevelanden tot aanwijzig als lokale publieke media-instelling. Bekijk dit agendapunt online

8 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

9 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online