Raadsvragen beantwoord

 • Raadsvragen beantwoord over compensatie marinierskazerne PvdA - mei

  (07-05-2020)
 • Raadsvragen beantwoord over compensatie marinierskazerne PvdA - april

  (16-04-2020)
 • Raadsvragen beantwoord over ex art 38 Reglement van Orde

  (08-04-2020)

  Op voorhand merken wij op dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus (COVID-19) zijn genomen door de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), die bij uitsluiting bevoegd is om gebruik te maken van de in art 39 Wet veiligheidsregio’s genoemde (nood)bevoegdheden. Het betreft daarmee een aangelegenheid die in deze situatie niet tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoort. Op grond van de gemeentewet vindt achteraf verantwoording plaats door de voorzitter aan de raden over het door hem gevoerde beleid.

 • Raadsvragen beantwoord over veiligheid Banjaardstrand VVD

  (20-02-2020)

  Voorafgaand aan de beantwoording van de vragen wordt opgemerkt dat een natuurverschijnsel als storm in combinatie met springtij niet te voorkomen is en bovendien niet uniek is. Datzelfde geldt voor de bereikte waterstand van +3.10 m NAP. In het verleden zijn er hogere waterstanden bereikt, gegeven het feit dat de Oosterscheldekering met enige regelmaat voor stormvloed wordt gesloten. De verwachting is echter dat sluiting van de kering als gevolg van zeespiegelstijging in de toekomst vaker aan de orde gaat zijn. Het is dan ook onvermijdelijk dat hierop geanticipeerd moet worden.

Archief