Raadsvragen beantwoord bestemmingsplan facilitaire voorzieningen aquacultuur Oost-Zeedijk

Deze pagina is gearchiveerd op 31-12-2019.

Vraag 1

In de beginfase kreeg dit gebied een agrarische bestemming, nu krijgt het de bestemming bedrijven terrein. Waarom deze wijziging en wat is het verschil?

Antwoord


Dit is kennelijk een misverstand. Het gebied heeft de bestemming “Agrarisch – Aquacultuur”.
Dit is in de ruimtelijke visie aquacultuur Colijnsplaat e.o. (2011) en het bestemmingsplan buitengebied (2013) geregeld.
Het krijgt niet de bestemming bedrijventerrein.
Het bestemmingsplan “Facilitaire voorzieningen aquacultuur Oost-Zeedijk” is alleen bedoeld voor:

Het pompgebouw (staat er nu met een tijdelijke vergunning),

Een eventuele kleine ontvangstruimte.

Vraag 2

Wat betreft de zichtlijnen en de indeling van de bebouwing wordt de cultuurhistorische waarde definitief aangetast. Is een verdere aantasting nog aan de orde of is de grens van de Katse Groeneweg de definitieve grens?

Antwoord

Ten oosten van de Katse Groeneweg kan alleen extensieve aquacultuur plaatsvinden (in bassins), op grond van het geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied 2013. Daarvoor bestaan overigens nog geen initiatieven, maar het bestemmingsplan biedt dus wel mogelijkheden voor nieuwe bassins.

Nieuwe bebouwing is ten oosten van de Katse Groeneweg echter niet mogelijk, tenzij de bestemming wordt gewijzigd.

Vraag 3

Gelet op het feit dat wij burgerparticipatie belangrijk vinden kan de Wethouder dan aangeven waarom andere instellingen zoals dorpsraden en de ZMF bij deze beslissing niet zijn betrokken?

Antwoord

Zoals onder punt 1 is aangegeven, is het bestemmingsplan “Facilitaire voorzieningen” alleen bedoeld voor het reeds bestaande pompgebouw en voor een eventuele kleine ontvangstruimte.

Vraag 4

Er wordt gesproken over een bezoekerscentrum en men stelt dat de infra structuur daar voor aangepast moet worden. Indien dit zou moeten gebeuren zijn de kosten dan voor de ondernemers of voor de burgers?

Antwoord

Alle kosten zijn voor de ondernemers.

Vraag 5

Zou een mogelijke oplossing voor een bezoekerscentrum de haven van Kats kunnen zijn?

Antwoord

Het gaat hier om een (eventuele) kleine ontvangstruimte van de gevestigde ondernemers Kingfish en Delta Farms. Op de haven van Kats zijn geen aquacultuurbedrijven aanwezig.

Vraag 6

Wat gaat deze verandering opleveren aan arbeidsplaatsen of stageplaatsen?

Antwoord

Het bestemmingsplan heeft slechts betrekking op ondersteunende voorzieningen. De arbeidsplaatsen zelf bevinden zich bij Kingfish en Delta Farms.

Vraag 7

Komen er meer stageplaatsen voor jonge Noord-Bevelanders en komen er opleidingsfaciliteiten voor Noord-Bevelanders?

Antwoord

Geen antwoord.

Vraag 8

Veel mensen klagen over het feit dat zoals het er nu uitziet aan de voet van de Zeelandbrug niet past bij Noord-Beveland. Wat gaan we hier aandoen en kunnen de nu aangelegde zichtdijken in gezaaid worden met een bloemenmengsel?

Antwoord

Er is een bewuste keuze gemaakt om de aquacultuur hier te ontwikkelen.
Helaas weet het grootste deel van de bevolking niet welke hoogwaardige activiteiten hier plaatsvinden.
Hieraan zou meer bekendheid moeten worden gegeven. Dan ontstaat er vanzelf een andere beeldvorming.
Wat betreft de zichtdijken zouden ook wij graag zien dat ze worden ingezaaid met een bloemenmengsel, maar dit moeten we eerst met de ondernemers bespreken.