Raadsvragen beantwoord over bevolkingsgroei - Fractie BEN

Deze pagina is gearchiveerd op 31-12-2019.

Vraag 1

Hebt u een ambitie ten aanzien van de groei van de bevolking of neemt u een laissez faire positie in?

Antwoord

We proberen een goede leefomgeving te realiseren voor alle bevolkingsgroepen en in alle leeftijdscategorieën. De verschillende nieuwbouwprojecten die we binnen onze gemeente hebben, zijn hier ook op gericht.

Vraag 2

In 2012 werd in het rapport Krimp, ontgroening en vergrijzing aangegeven dat vanaf 2018 de bevolking vermoedelijk zou gaan dalen. Die daling is enkele jaren eerder ingezet. Tot welke beleidsaanpassingen van het College heeft dit geleid?

Antwoord

Vorig jaar hebben we de Huisvestingsverordening tweede woningen aangepast. In de periode tussen 2013 en 2018 was het mogelijk om, met vergunning, een woning deeltijd te gaan bewonen. Met de Huisvestingsverordening tweede woningen 2018, en de laatste versie van 2019, is dit niet meer mogelijk. Op enkele uitzonderingen na. Hierdoor worden woningen niet meer verkocht aan deeltijdbewoners maar aan permanente bewoners. Dit is een maatregel om de krimp verder tegen te gaan.

In Colijnsplaat hebben we enkele andere projecten lopen om de leefomgeving aantrekkelijker te maken. Rondom de oude haven wordt de openbare ruimte aangepast. Tevens hebben we een subsidieregeling om de panden in de oude kern op te knappen.

In Kamperland hebben we ook een project lopen om de leefomgeving aantrekkelijker te maken. Rondom de Ruiterplaatweg heeft er een hele aanpassing plaatsgevonden.

Verder hebben we gestimuleerd dat het aanbod aan supermarkten binnen onze gemeente divers en aantrekkelijk is.

Vraag 3

Waarom hebben wij onze bevolkingsprognoses niet gehaald in tegenstelling tot 11 van de 13 andere gemeenten in Zeeland die dat wel gelukt is?

Antwoord

Het gaat hier om prognoses. Dat zijn geen doelen op zichzelf die we zouden moeten halen. Daarbij dient nog te worden opgemerkt dat dit cijfers zijn van de provincie Zeeland. Het betreft hier niet de landelijke Primos prognoses. Deze laatste prognoses laten weer een wat ander beeld zien.

Naast de bevolkingsprognoses zijn er ook huishoudensprognoses. Voor de woningmarkt zijn deze laatste prognoses de belangrijkste.

Het deeltijd bewonen heeft behoorlijk wat woningen tijdelijk uit de permanente woningmarkt gehaald en er lopen enkele vernieuwingsprojecten van de woningcorporatie waardoor bewoners tijdelijk elders zijn gehuisvest.

Vraag 4

Welk beleid is het College van plan te ontwikkelen, behoudens het beschikbaar hebben van goedkope starterswoningen voor jongeren, om te zorgen dat het aantal personen van jonger dan 30 jaar stijgt in onze gemeente?

Antwoord

Ons beleid is er op gericht voor alle groepen in de samenleving voldoende woningen te hebben. Dus ook voor jongeren. Het toewijzingsbeleid voor huurwoningen is voor jongeren aangepast waardoor jongeren eerder in aanmerking komen. Dit is ook opgenomen in de prestatieafspraken met de corporatie.

Verder hebben we nog altijd de starterslening, waarbij mensen tot 35 jaar een lening kunnen verkrijgen bij de aankoop van de eerste woning.

Vorig jaar hebben we samen met de corporatie en de gemeenten Goes en Kapelle een onderzoek laten uitvoeren naar de betaalbaarheid van de woningen. Uit dit onderzoek bleek dat 57% van de koopwoningen binnen onze gemeente een WOZ-waarde heeft van minder dan € 200.000. Dat is lager dan het landelijk gemiddelde. Voor jongeren kan dit aantrekkelijk zijn.

We proberen de energielasten te beperken door subsidies te verstrekken voor het treffen van energiezuinige maatregelen bij woningen, zoals het aanbrengen van na-isolatie. Voor jongeren kan dit aantrekkelijk zijn.

Vraag 5

Wilt u aangeven hoe de pijn van een lager inwoneraantal verdeeld gaat worden over de 6 kernen op ons eiland? Zijn er dorpen waarin geen achteruitgang van inwoneraantal wordt verwacht en zijn er dorpen die er onevenredig van te lijden hebben? Nu we bezig zijn met het opstellen van een toekomstvisie lijkt deze vraag ons hoogst relevant.

Antwoord

Op dit moment worden er volop woningen gerealiseerd in de Stadspolder in Kortgene. Mede door deze bouwwerkzaamheden, verwachten we in Kortgene geen achteruitgang van inwoneraantal. Ditzelfde geldt in mindere mate voor Kamperland.

In de dorpen Wissenkerke, Kats en Geersdijk is er nog bouwgrond beschikbaar. In Colijnsplaat is de bouw rondom de Valkreek in het laatste stadium. De laatste kavels zijn verkocht.

Er zijn geen dorpen waarbij wij verwachten dat er meer krimp zal ontstaan dan in andere dorpen.

Vraag 6

Wat zijn eventuele negatieve gevolgen van een bevolkingsdaling?

Antwoord

Een bevolkingsdaling kan op termijn ook zorgen voor een daling van het aantal huishoudens. Dit kan leegstand tot gevolg hebben. Ook kan er sprake zijn van daling van de inkomsten van de gemeente. Voor lokale ondernemers kan het betekenen dat er minder omzet wordt behaald. Maar dit zijn allemaal uiterst speculatieve situaties waar we op dit moment niet vanuit gaan.