Vragen D66 fractie

Deze pagina is gearchiveerd op 31-12-2019.

Vraag 1

De Stadspolder is op korte termijn nog niet volgebouwd. D66 vraagt daarom te overwegen eerder te beginnen met de herinrichting van het kruispunt, in ieder geval waar het de haaientanden in combinatie met het RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens)-verkeersbord D-06 betreft.

Antwoord:

Het college heeft reeds een verkeerskundig ontwerp van het kruispunt laten maken door een verkeersdeskundige. Met het Waterschap, welke eigenaar is van de weg, worden afspraken gemaakt over de verkeerssituatie en ook de aanleg.

Nu de bouw zich zeer positief ontwikkeld overweegt het college eerder te starten met het definitief maken van het kruispunt. Uiteraard is e.e.a. nog wel afhankelijk van de afspraken met het Waterschap.

Aangezien de voorbereiding van het definitief maken nog wel enige tijd duurt is, de suggestie voor het opfrissen van de haaientanden en (terug)plaatsen bord een goede zaak. Dit wordt op korte termijn uitgevoerd.

Vraag 2

Om zowel de Oostdijk als Kaaidijk met de diverse zijwegen optimaal veiliger te maken, ook voor het daar rijdende Openbaar Vervoer, vraagt D66 de beide genoemde dijken aan te wijzen als voorrangswegen en ook als zodanig in te richten.

Antwoord:

De Kaaidijk en de Oostdijk zijn na de aanpassing van het gemeentelijke beleid (2004) ingericht als 30 km zonering. Volgens de algemeen landelijk geldende regels worden er in 30km zones geen voorrangswegen benoemd. De algemene regel in deze 30 km zonering is dat verkeer van rechts voorrang heeft. Alleen bij heel hoge uitzondering wordt hiervan afgeweken. Op moment dat er afgeweken wordt en er een ‘hoofdweg’ wordt aangewezen, gaat de verkeerssnelheid omhoog. Dit willen we voorkomen. Met name ook voor het Openbaar vervoer is het van belang dat zij zich aan te snelheid houden. Te hoge snelheid van de bussen, zorgt niet alleen voor onveiligheid, maar ook voor veel overlast zoals geluid en trilling. Verkeer van rechts in de voorrang maakt dat men de snelheid moet aanpassen.    

Vraag 3

Ook wil D66 u vragen waarom de witte haaientanden op de secundaire weg Oudedijk bij Deltona en Boogert zijn weggehaald?

Antwoord:

De Oudedijk ligt binnen de bebouwde kom. Om ook hier eenduidigheid te creëren is het verkeer van rechts in de voorrang gezet. Hiervoor zijn kruispuntmarkeringen aangebracht en zijn de haaientanden weggehaald. Deze kruispuntmarkeringen moeten er voor zorgen dat het verkeer afremt en oog heeft voor verkeer van rechts. Een lagere verkeerssnelheid en hierdoor een hogere verkeersveiligheid is het beoogde effect.