Bezwaar en beroep

 • a. Bezwaar

  Als belanghebbende kunt u, nadat een besluit (aan de aanvrager) bekend is gemaakt, daartegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift stuurt u binnen zes weken na de dag dat het besluit bekend is gemaakt, naar het college van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA in Wissenkerke (tenzij dit anders vermeld staat in de publicatie). Een ingediend bezwaarschrift schorst in principe niet de werking van het besluit. Daarvoor moet u namelijk ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Lees verder bij 4.

 • b. Beroep

  Als belanghebbende kunt u, nadat een besluit (aan de aanvrager) bekend is gemaakt, daartegen een beroepschrift indienen. Stuur het beroepschrift binnen zes weken na de dag dat het besluit ter inzage is gelegd, naar de rechtbank.

  Wanneer het een bestuursrechtelijk besluit betreft, stuurt u het beroepschrift naar:
  Rechtbank Zeeland – West-Brabant
  Team Bestuursrecht
  Postbus 90006
  4800 PA Breda
  (tenzij dit anders vermeld staat in de publicatie)

  Voor belastingzaken stuurt u het beroepschrift naar:
  Rechtbank Zeeland – West-Brabant
  Team Belastingrecht
  Postbus 3332
  4800 DH Breda

  Voor vreemdelingenzaken kunt u het beroepschrift richten aan:
  Rechtbank Zeeland – West-Brabant
  Postbus 5015
  4330 KA in Middelburg

  U kunt geen beroep instellen als u redelijkerwijs kan worden verweten dat u geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht. Een ingediend beroepschrift schorst in principe niet de werking van het besluit. Daarvoor moet u namelijk ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Lees verder bij 4.

 • c. Eisen bezwaar en beroep

  Een bezwaar- en beroepschrift moet ondertekend worden en tenminste bevatten:

  • naam en adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep zich richt
  • de redenen van het bezwaar of beroep.

  Meer informatie en online formulier: Bezwaar maken

 • d. Niet tijdig nemen van een besluit

  Tegen het niet tijdig nemen van een besluit kan een belanghebbende beroep instellen. Daarnaast kan degene die het besluit heeft aangevraagd het bestuur in gebreke stellen wanneer de beslissing uitblijft. Wanneer het bestuur dan niet binnen 2 weken alsnog een besluit neemt, dan moet het een dwangsom betalen.