Wob-verzoek

 • Wob-verzoek

  In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt de toegang tot informatie van overheidsorganen geregeld. Iedereen kan bij een bestuursorgaan met een beroep op de Wob informatie opvragen over een bepaalde bestuurlijke aangelegenheid. Het uitgangspunt is dat informatie van de overheid openbaar is, tenzij één van de uitzonderingsgronden van de Wob van toepassing is.

  Aanvragen

  Aan het doen van een Wob-verzoek zijn geen formele (wettelijke) eisen verbonden. De gemeente heeft de elektronische weg voor Wob-verzoeken niet opengesteld. Het mag mondeling, maar het is wel verstandig dat u iets op papier zet. In het verzoek moet u in ieder geval concreet aangeven over welk onderwerp of welke aangelegenheid u informatie wenst.

  Voor het verstrekken van schriftelijke informatie (bijvoorbeeld een kopie) berekent de gemeente leges. U kunt ter voorkoming van kosten ook inzage vragen in de gegevens.

  De gemeente mag u bepaalde informatie weigeren, bijvoorbeeld als het verstrekken van de gegevens de persoonlijke levenssfeer van mensen schaadt, als er sprake is van controle, inspectie of toezicht of de opsporing van strafbare feiten. 

  De gemeente beslist in principe binnen vier weken op uw verzoek, maar zij kan deze beslistermijn met vier weken verdagen (uitstellen). Op het moment dat u het niet eens bent met het genomen besluit, kunt u gebruik maken van de mogelijkheden tot het indienen van bezwaar en beroep. Hoe u een bezwaar- of beroepschrift kunt indienen, wordt in het besluit vermeld.

  U kunt uw Wob-verzoek indienen bij:
  Gemeente Noord-Beveland
  T.a.v. dhr. drs. D. Sinke
  Postbus 3
  3390 AA Wissenkerke