Subsidie voor zorg, welzijn, cultuur, kunst

Plaatselijke en regionale instellingen kunnen structureel of incidenteel subsidie aanvragen voor activiteiten of investeringen, met het daarvoor bestemde formulier.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker subsidies zorg/welzijn/cultuur/kunst.

Subsidiemogelijkheid Regionale Cultuurarrangementen

De gemeenten in de Oosterschelderegio en de Provincie Zeeland verlenen samen subsidie voor culturele activiteiten met een regionaal belang, die in ieder geval de uitstraling en bereik van de gemeente waar ze plaatsvinden overstijgen.

Met deze cultuurarrangementen willen zij:

  • Een kwaliteitsimpuls geven aan culturele activiteiten in de Oosterschelderegio.
  • De maatschappelijke en culturele participatie van inwoners bevorderen.
  • De Regio aantrekkelijk maken/houden voor inwoners bezoekers en zij die zich hier willen vestigen.
  • Verbindingen leggen door samenwerking tussen partijen te bevorderen en de relatie tussen cultuur en andere beleidsterreinen te versterken.

Hiervoor hebben zij gezamenlijk richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen vindt onder het kopje formulieren hieronder.

Deze subsidie kunt u aanvragen middels begeleidend schrijven met de daarbij gebruikelijke stukken welke minstens de begroting en het programma bevatten.

Zo nodig worden er meer stukken bij u opgevraagd naar aanleiding van de aanvraag.

Let op: de richtlijn regioarrangement is met één jaar verlengd en daarmee geldig tot en met 2021.

Formulieren