Toekomst van Noord-Beveland

Logo Toekomstvisie

De Toekomstvisie is de visie van Noord-Beveland als gemeenschap op Noord-Beveland. Het gemeentebestuur heeft alle inwoners van Noord-Beveland nadrukkelijk gevraagd hun stem te laten horen en de wensen en dromen voor Noord-Beveland met ons te delen.

Een succes, want in totaal hebben 400 inwoners de toekomstateliers in de 6 kernen van Noord-Beveland bezocht. Zij hebben daar intensief met elkaar van gedachten gewisseld over de meest gewenste toekomst voor onze gemeente. Wat een enthousiaste discussies en intensieve gesprekken zag ik daar! En wat een constructieve ideeën werden naar voren gebracht!

De Week van de Visie begon bij onze jeugd. Leerlingen van groep 7 en 8 van onze basisscholen lieten in zelf vervaardigde maquettes zien hoe zij zich de toekomst van het eiland en van zichzelf voorstellen. We vonden de resultaten zo leuk, inspirerend, maar ook visionair, dat we de maquettes een maand lang in de hal van het gemeentehuis in Wissenkerke hebben tentoongesteld.

We hebben ook gesproken met mensen op straat, de dorpsraden, de jongerenraad en de clubs en verenigingen van Noord-Beveland om te horen hoe zij over de toekomst van de gemeente denken. Via antwoordkaartjes en via de website zijn daarnaast tientallen toekomstwensen ingestuurd.

Het scenario ‘Eiland van inspiratie en initiatief’ (scenario C) bleek voor de meeste bewoners het voorkeursscenario, maar velen gaven aan elementen van met name scenario A: ‘Eiland van rust en ruimte’ aan dit voorkeursscenario te willen toevoegen. Ook thema’s zoals gezondheid, sport en beweging, veiligheid en erfgoed werden door inwoners naar voren gebracht als relevant voor de visie.
Een visie bestaat uit een inspirerend toekomstbeeld, maar ook uit ambities. Die ambities moet je nastreven om de gewenste toekomst te verwezenlijken. In dorpshuis De Stadsweide in Kortgene hebben de inwoners van Noord-Beveland op 4 juni vier ambities besproken. We wilden van de inwoners graag weten: welke concrete acties kunnen we aan de ambities verbinden? En: welke bijdrage wilt u zelf leveren om de ambities te verwezenlijken? Ook hier weer een intensieve en inspirerende avond waaraan zo’n 55 inwoners van Noord-Beveland deelnamen.

Er is een Toekomstvisie ontwikkeld van, voor en door de inwoners van Noord-Beveland. Nu is het aan ons om er gezamenlijk de schouders onder te zetten. We willen versterken wat ons eiland zo mooi en bijzonder maakt. Maar we willen ook graag de nieuwe kansen grijpen die de toekomst ons brengt. We hopen daarbij de betrokkenheid en energie die dit visietraject heeft opgeleverd, vast te kunnen houden. Samen met omliggende gemeenten en de andere overheden, maar vooral met de betrokken, enthousiaste bewoners van dit “eindeloze eiland” gaan wij werken aan het realiseren van onze toekomst.

De visie is bedoeld om voor de langere termijn richtinggevend te zijn en te blijven. Er moet concreet uitvoering worden gegeven aan de gestelde ambities. Dit vraagt ook inzet van burgers, ondernemers, gemeente en andere overheden, organisaties en instanties. De Toekomstvisie wordt uitgewerkt in concrete actielijnen op het fysieke, maatschappelijke en sociale domein en in organisatorische en financiële zin. Daarnaast zal de komende maanden een verdere uitwerking plaatsvinden in de wettelijk verplichte Omgevingsvisie voor de fysieke leefomgeving.

Ook aan de blauwe briefjes met concrete zorgen en klachten wordt verder invulling gegeven.

Burgemeester A. M. (Letty) Demmers-van der Geest.

Antwoorden blauwe briefjes

Toekomstvisie Noord-Beveland 2030

Nieuws en verslagen