Ontwerp-omgevingsvergunningen appartementengebouwen Botterlaan Kortgene

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) omgevingsvergunningen willen verlenen voor de bouw van drie appartementengebouwen aan de Botterlaan te Kortgene. De locatie betreft het perceel kadastraal bekend gemeente Kortgene, sectie D, nummer 795.
De aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 3 juli 2023 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te Wissenkerke (alleen op afspraak). U kunt de stukken hieronder downloaden.
Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbeschikkingen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Als u mondeling een zienswijze wilt inbrengen, kunt u contact opnemen met de afdeling Leefomgeving, telefoon 14 0113.