Ontwerpbestemmingsplan Roompot Beachresort Kamperland

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend. Vanaf 28 maart tot en met 8 mei 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Roompot Beachresort Kamperland” ter inzage. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in een belangrijke herinrichting en kwaliteitsverbetering van het vakantiepark.

Het ontwerpbestemmingsplan is op 29 december 2022 reeds ter inzage gelegd, maar gebleken is dat in het plan niet de juiste verbeelding (plankaart) was opgenomen. De beoogde groenzone aan de zuidzijde van het plan was niet correct weergegeven. Daarom wordt de termijn van ter inzage legging opnieuw opengesteld met de juiste verbeelding.

Het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke (alleen op afspraak). U kunt het plan hieronder downloaden. Het plan is ook te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1695.BPRoompot2022-ON02Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1695.BPRoompot2022-ON02.

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Indien u mondeling een zienswijze wenst in te brengen, kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke ontwikkeling, telefoon 14 0113. Zienswijzen die reeds zijn ingediend, hoeven niet opnieuw te worden ingediend; deze worden meegenomen in de verdere besluitvorming.