Rondom Colijnsplaat

Visie

De gemeente heeft voor de belangrijkste vraagstukken die met de fysieke leefomgeving van Colijnsplaat samenhangen een visie opgesteld. Bij het opstellen van deze visie is uitgegaan van een aantal vragen: 

  • Hoe willen we dat Colijnsplaat er in de toekomst –zowel op korte als lange termijn– uitziet?                    
  • Wat kenmerkt de identiteit van Colijnsplaat?
  • Hoe zorgen we dat de aantrekkelijke leef-, werk- en verblijfsomgeving van Colijnsplaat versterkt wordt, en welke nieuwe ontwikkelingen en trends kunnen ons daarbij behulpzaam zijn?
  • Wat zijn de eerste stappen die daarvoor gezet moeten worden na het vaststellen van de visie? Ofwel: hoe gaan we dat doen, en met wie?

Terugblik

Bovenstaande vragen kennen een voorgeschiedenis. Het huidige ruimtelijk-economisch beleid voor Colijnsplaat is in de afgelopen decennia in verschillende beleidsdocumenten vastgelegd. Tussen toen en nu heeft echter het nodige plaatsgevonden: financiële en economische crisis, Covid-19 pandemie, veranderende (politiek-)maatschappelijke omgeving, technologische en digitale ontwikkelingen etc. Met deze gewijzigde omstandigheden in het achterhoofd is het verstandig om opnieuw stil te staan of de doelen, streefbeelden en ontwikkelstrategieën die we ons in het verleden hebben gesteld (voldoende) zijn behaald en wellicht moeten worden bijgesteld. De nieuwe Omgevingswet, die ruimtelijk-economische vraagstukken meer dan in het verleden in samenhang met elkaar beziet, is daarbij een goed hulpmiddel.

Afstemming

Deze visie voor de kern Colijnsplaat is opgesteld vooruitlopend op het vaststellen van een Omgevingsvisie voor het volledige grondgebied van de gemeente Noord-Beveland. De hoofdlijnen van deze visie voor Colijnsplaat worden opgenomen in de Omgevingsvisie.

Totstandkoming en inhoud

Tijdens de voorbereiding van de visie voor Colijnsplaat is met een groot aantal maatschappelijk betrokken stakeholders gesproken: inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van dorpsraad en verenigingsleven. Over de conceptvisie Rondom Colijnsplaat is diverse keren afstemming geweest met de dorpsraad Colijnsplaat. Ook is de conceptvisie gepresenteerd aan het dorp. Uit bovenstaande kwam duidelijk naar voren, dat er grote overeenstemming is waar de identiteit en authenticiteit van Colijnsplaat uit bestaat en dat deze hoog wordt gewaardeerd. Veel van deze bestaande kwaliteiten houden direct verband met de bijzondere locatie van het dorp aan de Oosterschelde. In de ogen van de betrokkenen dienen deze kwaliteiten en identiteit gekoesterd te worden en te worden ingezet bij het zoeken naar oplossingen voor nieuwe vraagstukken. Door de bestaande kwaliteiten op een slimme manier met nieuwe inzichten te combineren kunnen immers interessante kansen ontstaan om nieuwe impulsen te geven aan de vitaliteit en kwaliteit en daarmee de toekomst van het dorp. Deze uitdaging gaat de gemeente Noord-Beveland voor de kern Colijnsplaat aan. Deze visie geeft niet aan hoe Colijnsplaat er in 2030 uitziet, maar schetst de belangrijkste kaders voor mogelijke nieuwe activiteiten. In de visie wordt zowel een koers voor Colijnsplaat als geheel, als mogelijke ontwikkelingsrichtingen voor verschillende deelgebieden beschreven.

Uitwerking

Gedurende het voorbereidingstraject van de visievorming heeft zich een achttal concrete projecten aangediend. Het merendeel van de projectideeën is afkomstig van ondernemers en bewoners uit het dorp. Afhankelijk van de complexiteit doorloopt ieder project zijn eigen proces, waarbij de gemeente in alle gevallen eerst de randvoorwaarden bepaalt in overleg met relevante stakeholders. Alle ingediende projecten passen in beginsel echter prima in de manier waarop anno 2020 gedacht wordt over de toekomst van Colijnsplaat en de uitgangspunten die hiervoor zijn geformuleerd. In de visie worden de actuele projecten verder toegelicht.
In een nog op te stellen projectprogramma (zie paragraaf 6.2) zullen bovengenoemde projecten verder worden uitgewerkt (denk aan fasering, prioritering en budgettering).

Inmiddels zijn ook de voorbereidingen gestart voor het opstellen van een bestemmingsplan voor het havengebied van Colijnsplaat.

Na een periode van terinzagelegging en verwerking van zienswijzen is de visie Rondom Colijnsplaat op 17 december 2020 definitief vastgesteld door de gemeenteraad.