Veegplan ontwikkellocaties Noord-Beveland

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend. 

Termijn van terinzagelegging
Vanaf maandag 23 oktober tot en met maandag 4 december 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan ontwikkellocaties Noord-Beveland’ ter inzage. 

Inhoud bestemmingsplan
Met dit bestemmingsplan wordt woningbouw (van 97 woningen) op diverse ontwikkellocaties planologisch mogelijk gemaakt. Met dit zogenaamde veegplan worden meerdere kleinschalige plannen voor herziening/aanpassing van het bestemmingsplan tegelijkertijd behandeld in één procedure.

In dit veegplan zijn de volgende locaties opgenomen:

A. Wissenkerke - MFA Voorstraat-Weststraat
B. Wissenkerke - Akkerrand-West
C. Geersdijk – Westweg (volkstuinen)
D. Kortgene – Oude school (hoek Wilhelminastraat/Bernhardstraat)
E. Kortgene – Stadspolder zuidzijde (ten oosten van Bgm. Van Cittersstraat)
F. Kortgene – Stadspolder midden (ten noordoosten van Stadspolderlaan)
G. Kortgene - Torendijk 105 A (verbouwing loods)

Participatie en inloopavonden
Het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke (alleen op afspraak). U kunt het plan hieronder downloaden. Het plan is ook te zien op de website www.noord-beveland.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1695.BPNieuwbouw2022-ON01. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1695.BPNieuwbouw2022-ON01.
Tijdens de bovengenoemde termijn van terinzagelegging zullen er twee inloopavonden worden georganiseerd:

  • Op maandagavond 30 oktober 2023 wordt een inloopavond georganiseerd in dorpshuis Zaal Onder de Toren, Voorstraat 20 te Wissenkerke. 
  • Op woensdagavond 8 november 2023 wordt een inloopavond georganiseerd in dorpshuis De Stadsweide, Stadspolderlaan 1 te Kortgene.

Op beide avonden kunt u tussen 19.30 en 21.30 uur vrijblijvend binnenlopen.

Indienen zienswijzen
Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Indien u mondeling een zienswijze wenst in te brengen, kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke ontwikkeling, telefoon 14 0113.

Te downloaden