Anonimiseren vergunningaanvraag

Per 1 juli 2023 is de verplichting in werking getreden om omgevingsvergunningen naast een fysieke terinzagelegging op het gemeentehuis ook digitaal ter inzage te leggen. Ook bijbehorende documenten zoals tekeningen en berekeningen worden digitaal voor het publiek beschikbaar gesteld. Dit betekent dat deze documenten voor eenieder raadpleegbaar zijn. Uit het oogpunt van bescherming van persoonsgegevens zullen wij in ieder geval naam- en adresgegevens uit deze documenten moeten weglakken.

Wij willen u in dit kader verzoeken bij de aanvraag zo mogelijk twee versies van de onderliggende stukken (bijlagen) aan te leveren, namelijk een geanonimiseerde versie en een versie ten behoeve van de vergunningprocedure. Wij adviseren u hierbij ook de naam van de tekenaar uit de onderhoeken van de tekeningen te verwijderen. Onderstaande Handreiking anonimiseren externen geeft u handvatten bij het weglakken van gegevens.

Veelgestelde vragen anonimiseren(link is extern)