Privacyverklaring

De gemeente Noord-Beveland respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt de gemeente Noord-Beveland overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gemeente gebruikt alleen persoonlijke gegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbijbehorende doel.

De gemeente Noord-Beveland houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag van haar website. Hiermee kan de gemeente de website verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.

De gemeente Noord-Beveland behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen of te wijzigen. De laatste versie is altijd op deze pagina te vinden.

Privacyverklaring

De gemeente Noord-Beveland heeft uw persoonsgegevens nodig voor verschillende doeleinden, zowel voor het uitvoeren van haar wettelijke taak of voor taken van algemeen belang. Hierbij kunt u globaal denken aan het verstrekken van identiteitsdocumenten, het heffen van belastingen, het verlenen van vergunningen en het behandelen van klachten of bezwaren. De gemeente Noord-Beveland heeft daarnaast soms uw persoonsgegevens nodig voor privaatrechtelijke aangelegenheden, zoals het (ver)kopen of (ver)huren van een onroerende zaak.

U heeft er recht op dat de gemeente Noord-Beveland zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dit recht is met ingang van 25 mei 2018 vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer. Het gebruiken van uw persoonsgegevens wordt in de privacywetgeving "verwerken" genoemd. Het verwerken van uw persoonsgegevens is voor de gemeente alleen toegestaan op grond van bepaalde doeleinden die in de privacywetgeving worden genoemd.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welke doeleinden?

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, dan wel indien u met de gemeente een overeenkomst aangaat, zijn er gegevens van u nodig. Deze gegevens verstrekt u bijvoorbeeld via het contactformulier op deze website, per post, per e-mail of telefonisch. Hierbij kunt u denken aan de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer; of
 • e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • de gemeente verwerkt uw persoonsgegevens wanneer hier een wettelijke grondslag voor is. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting (bijvoorbeeld voor het opleggen van een belastingaanslag), vitaal belang en uitvoering van de publiekrechtelijke taken. Bij het uitvoeren van publiekrechtelijke taken kunt u denken aan: het beoordelen van aanvragen, het opleggen van belastingaanslagen, het verlenen van vergunningen, het verstrekken van identiteitsdocumenten, het behandelen van klachten en/of bezwaren en het inzamelen van afval;
 • het afhandelen van een betaling;
 • het verzenden van een nieuwsbrief;
 • telefonisch contact;
 • informeren over wijzigingen van diensten en producten;

In sommige gevallen verwerkt de gemeente naast gewone persoonsgegevens ook bijzondere gegevens over u wanneer u gebruik maakt van diensten en/of omdat u deze gegevens aan de gemeente verstrekt. Deze bijzondere persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Onder meer de volgende bijzondere persoonsgegevens kunnen door worden verwerkt:

 • Burgerservicenummer;
 • strafrechtelijk verleden.

Register van Verwerkingen

De gemeente Noord-Beveland heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in het Register van Verwerkingen, welke u vanaf medio juni 2018 kunt raadplegen via deze website. In dit register wordt beschreven welke persoonsgegevens de gemeente verwerkt en voor welke doeleinden. 

In het register is voor iedere verwerking geregistreerd:

 • hoe de verwerking heet;
 • wie er verantwoordelijk is voor de verwerking;
 • wat het doel van de verwerking is;
 • welke persoonsgegevens in de verwerking zijn opgenomen;
 • op welke wijze de betrokkene over de verwerking is geïnformeerd;
 • aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
 • hoelang de persoonsgegevens worden bewaard.

Bewaartermijn

De gemeente Noord-Beveland zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk bepaald is, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • wettelijke grondslag: de gemeente Noord-Beveland houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen;
 • het afhandelen van een betaling: één maand, indien u daarom verzoekt zullen uw persoonsgegevens binnen 14 dagen na ontvangst van uw verzoek worden verwijderd;
 • het verzenden van een nieuwsbrief: zes maanden, indien u daarom verzoekt, zullen uw persoonsgegevens binnen 14 dagen na ontvangst van uw verzoek worden verwijderd;
 • telefonisch contact: één maand, indien u daarom verzoekt zullen uw persoonsgegevens binnen 14 dagen na ontvangst van uw verzoek worden verwijderd;
 • informeren over wijzigingen van diensten en producten: één maand, indien u daarom verzoekt zullen uw persoonsgegevens binnen 14 dagen na ontvangst van uw verzoek worden verwijderd;

In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen met derden

De gemeente Noord-Beveland verstrekt in beginsel uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van de gemeente, sluit de gemeente een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. De gemeente Noord-Beveland blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens.

De gemeenteraad van de gemeente Noord-Beveland heeft een gedragscode vastgesteld voor de publicatie van persoonsgegevens door de gemeenteraad op het raadsgedeelte van de gemeentelijke website. Via de volgende link is deze gedragscode te raadplegen http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Noord-Beveland/613629/CVDR613629_1.html.

Voorts heeft de gemeente Noord-Beveland privacybeleid en een privacyreglement die op deze website zijn gepubliceerd.

Beveiliging

Gemeente Noord-Beveland neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeente (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Rechten van betrokkenen

U kunt met betrekking tot uw persoonsgegevens gebruik maken van de volgende rechten:

 • recht op informatie (artikel 13 en 14 AVG): als de gemeente uw persoonsgegevens in een nieuwe verwerking opneemt dan moet u daarover vooraf geïnformeerd worden. Het moet voor u duidelijk zijn voor welk doel uw persoonsgegevens worden verwerkt;
 • recht op inzage (artikel 15 AVG): u kunt de gemeente vragen om een overzicht (kopie) van uw persoonsgegevens die in een verwerking zijn opgenomen. De gemeente moet het overzicht binnen één maand verstrekken;
 • recht op rectificatie (artikel 16 AVG): als uw persoonsgegevens onjuist geregistreerd zijn, heeft u recht op verbetering (rectificatie) van uw persoonsgegevens;
 • recht op gegevensuitwisseling/vergetelheid (artikel 17 AVG): in een aantal gevallen worden op uw verzoek uw persoonsgegevens verwijderd. Van dit recht kunt u geen gebruik maken als de verwerking van uw persoonsgegevens nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of voor een taak van algemeen belang;
 • recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG): u heeft het recht om de gemeente te vragen om uw gegevens tijdelijk niet te verwerken of te wijzigen;
 • recht op overdraagbaarheid/dataportabiliteit (artikel 20 AVG): op uw verzoek ontvangt u de persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt zodat u deze weer aan een andere organisatie kunt verstrekken. U kunt ook verzoeken om uw persoonsgegevens direct aan een andere organisatie te verstrekken. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die u heeft verstrekt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst;
 • recht van bezwaar (artikel 21 AVG): u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeente moet dan een afweging maken tussen uw belang en het belang van het verwerken van uw persoonsgegevens. Van dit recht kunt u geen gebruik maken als de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting;
 • recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming/profilering (artikel 22 AVG): u heeft er recht op dat een persoonlijke (niet-geautomatiseerde) blik bij het nemen van besluiten die over u gaan. U hoeft niet te accepteren dat er een volledig automatisch besluit wordt genomen op basis van de persoonsgegevens die van u zijn geregistreerd;
 • recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangaande de verwerking van persoonsgegevens.

Functionaris voor de Gegevensbescherming

De gemeente Noord-Beveland heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris houdt binnen de gemeente onafhankelijk toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Tevens adviseert de functionaris de gemeente over de juiste en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. De functionaris is samen met de Autoriteit Persoonsgegevens de formele toezichthouder op naleving van de AVG.

Binnen de gemeente Noord-Beveland is mevrouw mr. C.C.P. Jansen aangesteld als Functionaris voor de Gegevensbescherming. De Functionaris voor de Gegevensbescherming is te bereiken via het contactformulier Functionaris Gegevensbescherming.

Hoe maakt u van uw rechten gebruik?

Voor het gebruikmaken van uw rechten dient u een verzoek in te dienen via de website. Verzoeken die op andere wijze worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. In uw verzoek moet u zo specifiek mogelijk duidelijk maken op welke verwerking(en) uw verzoek betrekking heeft. Uw verzoek zal worden afgewezen, indien u – na daartoe binnen een redelijke termijn in de gelegenheid te zijn gesteld – uw verzoek niet voldoende specificeert.

Meer dan twee dezelfde verzoeken over dezelfde verwerking per kalenderjaar wordt aangemerkt als buitensporig en wordt om die reden afgewezen, tenzij de aard van de verwerking met zich meebrengt dat er frequent wijzigingen worden opgenomen.

Een verzoek van de betrokkene wordt uitsluitend schriftelijk (per brief) beantwoord. De gemeente Noord-Beveland streeft ernaar een verzoek binnen één maand na ontvangst daarvan af te doen. Deze termijn kan met maximaal twee kalendermaanden worden verlengd. Het besluit op verzoek van een betrokkene kenmerkt als een besluit in de zin van de Awb, waartegen bezwaar en/of beroep openstaat.

Minderjarigen

De gemeente Noord-Beveland heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Mocht de gemeente Noord-Beveland onverhoopt persoonsgegevens verwerken van personen jonger dan 16 jaar, dan geldt voor het uitoefenen van zijn rechten het volgende:

 • als de betrokkene jonger dan 12 jaar is, worden zijn rechten uitgeoefend door zijn wettelijke vertegenwoordiger;
 • als de betrokkene 12 jaar of ouder is, maar nog geen 16 jaar, oefent hij zijn rechten uit samen met zijn wettelijke vertegenwoordiger. Indien de belangen van de betrokkene en zijn wettelijk vertegenwoordiger conflicteren, vindt een belangenafweging plaats, waarbij de bescherming van persoonsgegevens voorop staat;
 • als de betrokkene 16 jaar of ouder is, oefent hij zijn rechten zelfstandig uit.

Cookies

De gemeente Noord-Beveland gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die de gemeente gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Vragen of opmerkingen

Indien u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Noord-Beveland kunt u contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de gemeente Noord-Beveland, via het contactformulier Functionaris Gegevensbescherming.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de gemeente Noord-Beveland via het contactformulier Functionaris Gegevensbescherming.