Bibob-beleid Noord-Beveland

Toepassingen

Algemeen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 april 2023 het Bibob-beleid vastgesteld. Dit betekent dat bij verschillende vergunningaanvragen, aanvragen subsidies of bij het sluiten van een vastgoedtransactie de aanvrager/contractspartij getoetst wordt op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob). In het beleid staat omschreven hoe de gemeente omgaat met het toetsen van aanvragen om vergunning, toetsen van aanvragen subsidies of het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot vastgoed.

Toepassingen

Het Bibob-beleid is van toepassing in de volgende situaties:

 • bij aanvragen in het kader van de Alcoholwet, exploitatievergunningen voor horeca, exploitatievergunningen voor speelautomatenhallen, vergunningen voor een seksinrichting of escortbedrijf, een arbeidsmigrantenvergunningen (omgevingsvergunning ‘planologisch strijdig gebruik’), andere APV-vergunningen en evenementenvergunningen. Slijterijen en paracommerciële horeca-inrichtingen (dorpshuis, buurthuis, clubhuis of kantine) vallen er in beginsel niet onder;
 • daarnaast is het Bibob-beleid van toepassing op aanvragen om omgevingsvergunning:
  • waarvan de bouwsom meer dan € 500.000 bedraagt; of
  • wanneer er sprake is van een risicocategorie, zoals voor horecabedrijven, speelautomatenhallen, kapsalons, cadeauwinkels, transportondernemingen, autohandel, sloopbedrijven, im- en exportbedrijven. Uitgezonderd zijn in beginsel (semi)overheidsinstanties en toegelaten woning(bouw)corporaties;
 • voor zover een omgevingsvergunning nodig is in het kader van milieu dan wel een omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig is geldt dat het Bibob-beleid alleen van toepassing is wanneer sprake is van een risicocategorie als genoemd in bijlage 1 bij de beleidsregels;
 • het Bibob-beleid is voorts van toepassing bij aanvragen om subsidies als de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd valt onder één of meer van de in bijlage 1 bij de beleidsregels genoemde risicocategorieën;
 • tot slot is het Bibob-beleid van toepassing bij vastgoedtransacties met één of meerdere van de volgende kenmerken:
  1. de vastgoedtransactie ziet op een als zodanig door de gemeente benoemde risicocategorie, zoals benoemd in bijlage 1 van deze beleidsregels; 
  2. de beoogde contractspartij heeft een bedrijfsstructuur die aanleiding geeft voor een onderzoek;
  3. de vastgoedtransactie behelst naar het oordeel van de gemeente een financieel risico voor de gemeente.

Het Bibob-beleid moet voorkomen dat de gemeente criminele activiteiten faciliteert door het verlenen van een vergunning, verlenen van een subsidie of het aangaan van een vastgoedtransactie.