Distelbeheer

Algemeen

Het doel van de Omgevingsverordening Zeeland 2018, hoofdstuk 7 Distelbeheer, is om te voorkomen dat de plantensoorten akkerdistel (Cirsium arvense) en akkermelkdistel (Sonchus arvensis) tot bloei en daarmee tot verspreiding van hun zaden komen. De verordening is in 2018 onderdeel geworden van de Omgevingsverordening.

Regels

In de verordening worden gebruikers, eigenaren, erfpachters of vruchtgebruikers van gronden verplicht op eigen grond, voor zover dit landbouwgrond betreft of een strook van 30 meter daaraan grenzend, te voorkomen dat akkerdistels of akkermelkdistels tot bloei komen.

Handhaving

Burgemeester en wethouders van de gemeente zien toe op naleving van de verordening. Bij het niet naleven van de verordening kunnen zij overgaan tot het toepassen van bestuursdwang. Het niet naleven van de verordening is tevens een strafbaar feit en kan worden beboet.

Meld disteloverlast

Natuurmonumenten, Het Zeeuwse Landschap en Staatsbosbeheer maaien de randgebieden. Ook de Provincie, het Waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat maaien distels op hun grondgebied. Dit doen zij op basis van de bepalingen uit de verordening. Indien hierbij plekken over het hoofd worden gezien, dan kunt u dat melden. De organisaties zullen zich inspannen om op korte termijn aanvullende maatregelen te nemen.

Kijk voor meer informatie en de verordening op de website van de Provincie Zeeland.