Gehandicaptenparkeerplaats

Algemeen

Als u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart en er geen mogelijkheid is om op eigen terrein direct bij de woning te parkeren, kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen.

Een gehandicaptenparkeerplaats is een vaste parkeerplek gekoppeld aan uw kenteken. Alleen uw eigen voertuig mag hier staan. De parkeerplaats wordt zo dicht mogelijk bij de woning aangelegd.

Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

Een gehandicaptenparkeerplaats kunt u online aanvragen. Let op: voeg een kopie (of foto) van het kentekenbewijs toe. 

Gehandicaptenparkeerplaats (op kenteken) aanvragen

Beleidsregels inzake toewijzen van gehandicaptenparkeerplaatsen

In de loop der jaren is uit de praktijk gebleken dat er duidelijk beleid dient te zijn voor het toewijzen van gehandicaptenparkeerplaatsen. Niet alleen zozeer voor de aanvragers van een gehandicaptenparkeerplaatsen maar zeker ook voor derdenbelanghebbenden. Voordeel van duidelijkheid is ook betere toepasbaarheid.

Toewijzing gehandicaptenparkeerplaatsen

 • Voor een op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats kan in aanmerking komen de bestuurder van een gehandicaptenvoertuig, een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel, die ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking heeft van langdurige aard.
 • Bij uitzondering, als de verkeersveiligheid daartoe direct aanleiding geeft, kan voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in aanmerking komen een passagier van deze voertuigen met hierboven omschreven aandoening of gebrek die voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk is van de hulp van de bestuurder van dit voertuig.
 • Voor deze beleidsregels wordt een brommobiel als bedoeld in artikel 1, ia van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 gelijkgesteld aan een motorvoertuig.
 • De aanvrager dient in het bezit te zijn van een geldige gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder die is afgegeven voor minimaal één jaar. In voorkomend geval een gehandicaptenparkeerkaart voor passagier. Voor een aanvrager die bestuurder is van een gehandicaptenvoertuig is uit de aard van zijn voertuig het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart niet van toepassing.
 • De aanvrager dient ingeschreven te staan in de gemeentelijke basis administratie van de gemeente Noord-Beveland.
 • Voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats nabij een woning moet een aanvrager gebruik maken van het Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats. De aanvraag dient - met vermelding van het kenteken van het voertuig - gemotiveerd te zijn. De aanvrager dient aan te geven waarom de noodzaak aanwezig is om over een dergelijke voorziening te beschikken.
 • De medische noodzaak moet worden aangetoond door middel van een medische keuring.
 • Er moet sprake zijn van een loopbeperking met een permanent of progressief karakter of een loopbeperking die langer dan één jaar gaat duren. De loopafstand die betrokkene zelfstandig of met hulpmiddel kan overbruggen dient maximaal niet meer dan 100 meter te zijn.
 • Er moet een zodanig hoge parkeerdruk zijn in de omgeving van de woning van betrokkene dat er doorgaans geen vrije parkeerplaatsen binnen de maximale loopafstand van 100 meter beschikbaar zijn. Hierover wordt door de politie geadviseerd.
 • In principe komt een aanvrager niet in aanmerking voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats als hij kan beschikken over een garage, oprit of carport bij de woning of als er op andere wijze kan worden voorzien in de parkeerbehoefte.
 • Het aanleggen of inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats moet verkeerstechnisch mogelijk zijn zonder dat de verkeersveiligheid in het gedrang komt.
 • De te reserveren gehandicaptenparkeerplaats wordt door de gemeente aangewezen op een plaats met een openbaar karakter gelegen binnen de bebouwde kom.
 • Bij verhuizing binnen de gemeente vervalt het verkeersbesluit met betrekking tot de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats en dient betrokkene een nieuwe aanvraag in te dienen.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland gehouden op 30 mei 2006.