Herontwikkeling Roompot Beach Resort

Sinds 2019 is de gemeente Noord-Beveland in gesprek met Roompot over de herontwikkeling van Roompot Beach Resort in Kamperland. De gemeente heeft besloten in principe mee te werken aan het uitwerken van een plan, omdat het overheersende gevoel is dat een kwaliteitsslag van het park wenselijk en noodzakelijk is.

Er is een ontwikkelvisie opgesteld en er zijn afspraken gemaakt die vastgelegd zijn in overeenkomsten. Er zijn gesprekken gevoerd met betrokken partijen en direct omwonenden. Begin 2023 heeft de gemeente een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd, waarop iedereen een reactie kon indienen. Er zijn 17 zienswijzen ingediend. Er bleek een fout op de tekening te staan, waarop burgemeester en wethouders hebben besloten het ontwerp bestemmingsplan opnieuw ter inzage te leggen. Dit leidde tot 135 extra zienswijzen.


Beoordelen zienswijzen en toetsing ontwerpbestemmingsplan

De gemeente neemt deze zienswijzen uiterst serieus en zet zorgvuldigheid voorop. Daarom neemt het college van B&W een onafhankelijk adviesbureau in de arm. Dit bureau zal deze zienswijzen nauwkeurig bekijken en beoordelen en brengt daarna advies uit aan het college. Ook toetst dit bureau het ontwerpbestemmingsplan zoals dat de 2e keer ter inzage heeft gelegen. 

Daarnaast heeft de provincie enkele vragen gesteld. Een externe deskundige zal een onafhankelijke juridische toets doen of het vast te stellen bestemmingsplan in overeenstemming is met de (provinciale) Omgevingsverordening Zeeland. 

Wanneer de onderzoeken zijn afgerond wordt het gepresenteerd aan het college van B&W. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit, waarbij ook voorstellen voor aanpassingen van het ontwerpbestemmingsplan worden besproken.


Meer informatie

We nemen de zorgpunten van onze inwoners met betrekking tot deze ontwikkeling uiterst serieus. Dit vergt een zorgvuldige aanpak. Als het onderzoek is afgerond zullen we dat communiceren. Indieners van de zienswijzen krijgen persoonlijk bericht met bovenstaande informatie en ontvangen te zijner tijd de raadstukken. De meest recente update vindt u op onze website: Update herontwikkeling Roompot Beach Resort | Gemeente Noord-Beveland 

Tijdlijn

 • 16 juni 2021: Presentatie Roompot in een openbare vergadering van de gemeenteraad
 • 1 juli 2021: Raadsbesluit inzake wensen en bedenkingen intentieovereenkomst herontwikkeling Roompot Beach Resort.
 • 19 juli 2021 – intentieovereenkomst getekend door Gemeente Noord-Beveland en Roompot
 • Juli – december 2021: opstellen Ontwikkelvisie.
 • 16 december 2021 Raadbesluit inzake wensen en bedenkingen Anterieure overeenkomst herontwikkeling Roompot Beach Resort.
 • 17 januari 2022 – anterieure overeenkomst getekend door Gemeente Noord-Beveland en Roompot
 • Juli – september 2022 – opstellen voorontwerpbestemmingsplan
 • September – november 2022: bespreken voorontwerpbestemmingsplan met betrokken overheden en overleg met omwonenden, agrariërs, dorpsraden en ondernemersverenigingen, en bewoners en gebruikers van het park.
 • 29 december 2022 – 8 februari 2023 eerste terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan
 • 19 januari 2023 – inloopavond voor iedereen
 • 28 maart 2023  – 8 mei 2023 – tweede terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan
 • Mei 2023 – heden – beoordelen ingediende zienswijzen en toets  ontwerpbestemmingsplan
 • 31 januari - opdrachtverlening juridische toets
 • Nader in te vullen