Julia Stroop

Raadsgriffier Julia Stroop

De raadsgriffier zorgt voor de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad. De griffier staat de raad terzijde bij de uitoefening van hun taak. De raad kiest zelf de taken en bevoegdheden van de griffier.

Functie

Raadsgriffier

Taken

  • Secretariële werkzaamheden, waaronder vooroverleg, facilitering en verslaglegging van de raad en presidium.
  • Procedurele ondersteuning, waaronder hulp bij procedures, termijnen en regels rond moties, amendementen en programma’s.
  • Inhoudelijke ondersteuning, waaronder hulp bij duaal opereren, ontwikkeling van het raadslidmaatschap en formulering van moties en vragen.
  • Contacten met bewoners, waaronder het organiseren van werkbezoeken, inspraakavonden en afhandeling van vragen van burgers.
  • Bijzondere opdrachten, waaronder werk rond de rekenkamer, het recht van enquête en evaluatieverslagen.