Meldingsformulier stemopneming Provinciale Staten verkiezingen

Na de verkiezingsdag van 15 maart gaan alle Zeeuwse gemeenten de uitslag voor de Provinciale Staten verkiezingen op gemeenteniveau vaststellen.

Na vaststelling

Na vaststelling worden de processen-verbaal op gemeentepagina’s gepubliceerd. De verwachting is dat dit op donderdagmiddag 16 maart of vrijdag 17 maart zal plaatsvinden.

Vanaf het moment dat de gemeenten de processen-verbaal van de stembureaus en het Gemeentelijk Stembureau, de eventuele corrigenda en de digitale bestanden met uitslaggegevens hebben gepubliceerd op de gemeentelijke website, kan iedereen die dat wil vermoedens van fouten in de processen-verbaal van een stembureau of GSB melden bij het CSB.

Criteria:

  • Een melding moet onderbouwd en specifiek zijn. Alleen de mededeling dat er een fout is gemaakt, is niet voldoende. De melder moet aangeven waaruit de fout concreet bestaat.
  • De melding moet gaan over iets dat de kiezer zelf heeft waargenomen, dus niet van horen zeggen. Bijvoorbeeld: “Ik heb op kandidaat X gestemd en kan mijn stem niet terugvinden.” Niet: “Ik heb gehoord dat in stembureau X niet correct is geteld.”
  • Meldingen moeten gaan over eventuele fouten in het (op-) tellen van de stemmen, of over het digitale bestand met uitkomsten van de gemeente. Dit zijn fouten die het gemeentelijk stembureau kan corrigeren.

Op deze pagina leest u hoe u een dergelijke melding kunt doen voor de Provinciale Staten verkiezingen. Voor het doen van een melding over de Waterschapsverkiezingen kunt u terecht bij het CSB van het Waterschap, via www.scheldestromen.nl(externe link).

U kunt een melding op drie verschillende manieren indienen:

Het schriftelijk melden van fouten kan tot dinsdag 21 maart 10.00 uur (48 uur voor de zitting van het CSB op donderdag 23 maart 10.00 uur).

De meldingen moeten gaan over (vermoedens van) fouten die het GSB kan corrigeren, dus fouten bij de stemopneming.

Meldingen over andere zaken, zoals bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van het stemlokaal, kunnen alleen gedaan worden tijdens de zitting van het CSB waar de verkiezingsuitslag wordt vastgesteld. Die zitting vind plaats op 23 maart om 10.00 uur op het Stadskantoor, Kanaalweg 3 te Middelburg.