Nadeelcompensatie vanwege een planologisch besluit (voorheen: planschade)

U kunt (financiële) schade hebben als de gemeente een planologisch besluit neemt. Meestal is dat een nieuw bestemmingsplan (omgevingsplan) of een omgevingsvergunning om af te wijken van een bestemmingsplan (omgevingsplan). Hiervoor kunt u misschien een tegemoetkoming krijgen. Deze schade werd tot 1 januari 2024 planschade genoemd. In artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening werden de ruimtelijke maatregelen opgesomd die oorzaak kunnen zijn van planschade.

Met ingang van 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De schade die we ‘planschade’ noemden, heet sindsdien ‘nadeelcompensatie’. In artikel 15.1 Omgevingswet worden de ruimtelijke maatregelen opgesomd die nadeel kunnen veroorzaken. 

Afhankelijk van de datum van het genomen besluit kunt u wellicht in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in planschade dan wel nadeelcompensatie. Tussen de planschaderegeling en de nadeelcompensatieregeling bestaan wel verschillen. Om vast te stellen welke regeling op uw situatie van toepassing is, is het belangrijk dat u op het aanvraagformulier aangeeft op basis van welk besluit u meent schade te hebben. 

Voorwaarden

Bij de beoordeling of er sprake is van planschade of nadeelcompensatie loopt de gemeente een aantal voorwaarden na. Zo geldt onder andere dat u eigenaar bent van een onroerende zaak die door een verslechtering van de planologische situatie te maken heeft met een waardedaling van de onroerende zaak of met inkomensverlies. Geen recht op schadevergoeding bestaat als er sprake is van voorzienbaarheid. Ook kan een deel van de schade onder het normaal maatschappelijk risico vallen. Als de schade voldoende anderszins verzekerd is, bestaat eveneens geen recht op vergoeding van de schade. 

Kosten

De kosten voor het indienen van een verzoek om tegemoetkoming planschade/nadeelcompensatie zijn € 300,-. U krijgt deze kosten terug, indien wij uw verzoek geheel of gedeeltelijk toewijzen.