omgevingsvergunning Baas Huisweg 14 Kamperland

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende activiteiten --> Het wijzigen van de zijgevel op het adres Baas Huisweg 14 in Kamperland. Dat betekend dat er een omgevingsvergunning is verleend door burgemeester en wethouders van Noord-Beveland. De omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende activiteiten:
- het bouwen van een bouwwerk;
- het slopen, verstoren of in enig opzicht wijzigen van een rijksmonument op een wijze waarop het wordt ontsiert of in gevaar wordt gebracht.

kenmerk: O2022258
Categorie: Omgevingsvergunning
Kern: Kamperland
Locatie: Baas Huisweg 14

Inzage
De omgevingsvergunning met alle bijbehorende stukken ligt vanaf 17 februari 2023 tot en met 31 maart 2023 ter inzage op het gemeentehuis.

Beroep
Tijdens de termijn van terinzagelegging 17 februari 2023 tot en met 31 maart 2023 kan beroep worden ingesteld tegen het genomen besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
- belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend omtrent de ontwerp-omgevingsvergunning;
- belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de in de omgevingsvergunning aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-omgevingsvergunning;
- belanghebbenden die weliswaar geen (ontvankelijke) zienswijze hebben ingediend, maar kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat waren tijdig een zienswijze in te dienen.
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die een spoedeisend belang hebben en beroep hebben aangetekend een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor het indienen van een voorlopige voorziening is de indiener griffierecht verschuldigd. Neemt u contact op met de Raad van State voor de hoogte van het griffierecht.
Een burger kan ook digitaal een beroepschrift- en verzoekschrift indienen bij de Raad van State via
https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor dient de indiener wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website www.raadvanstate.nl voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking op 1 april 2023, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meer informatie?
U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0113 of email info@noord-beveland.nl.