Omgevingsvisie Noord-Beveland

Algemeen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Beveland maken bekend dat op 16 december 2021 de Omgevingsvisie Noord-Beveland 2030 door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld.

Omgevingsvisie

Een omgevingsvisie is een integrale langetermijnvisie op hoofdlijnen voor de fysieke leefomgeving. In de omgevingsvisie laten we zien waar de gemeente voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. De visie is vormgegeven als website, zodat er eenvoudig genavigeerd kan worden naar thema’s of gebieden. De basis voor de omgevingsvisie is de Toekomstvisie Noord-Beveland 2030, een strategische visie waarin de kernkwaliteiten van en de ambities voor Noord-Beveland zijn beschreven. Ten behoeve van beide visies is een intensief burgerparticipatietraject georganiseerd waarbij met de inwoners een koers voor de langere termijn is bepaald. In de Omgevingsvisie wordt een gebiedsgerichte en beleidsmatige vertaalslag gemaakt naar de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving omvat in ieder geval: bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, landschappen, natuur en cultureel erfgoed. Maar ook gezondheid en veiligheid, daar waar deze beïnvloed worden door de fysieke leefomgeving.

Procedure

Het ontwerp van de omgevingsvisie heeft van 14 juni 2021 tot en met 25 juli 2021 ter inzage gelegen met de mogelijkheid voor eenieder om zienswijzen in te dienen. In totaal zijn er 13 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn in de ‘Zienswijzennota’ van een antwoord voorzien en de wijzigingen ten opzichte van de ontwerp omgevingsvisie zijn beschreven in de Nota van Wijzigingen. Daarnaast heeft de gemeenteraad een amendement met betrekking tot zonnepanelen aangenomen die in de definitieve versie van de omgevingsvisie is verwerkt.

Wettelijke grondslag

De omgevingsvisie is opgesteld in de geest van de nieuwe Omgevingswet, die per 1 juli 2022, of kort daarna, in werking treedt. Binnen het huidige wettelijke kader van de Wet ruimtelijke ordening (art. 2.1) kiest de gemeente ervoor om de omgevingsvisie feitelijk te beschouwen als de nieuwe structuurvisie voor Noord-Beveland. De Structuurvisie Noord-Beveland 2008 en de bijbehorende uitwerkingen komen hiermee te vervallen.

Inwerkingtreding

De omgevingsvisie treedt in werking op de dag na bekendmaking, dus op 30 december 2021. Tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van de omgevingsvisie (i.c. structuurvisie) kan op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht géén bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

Raadplegen stukken

U kunt de omgevingsvisie in pdf-vorm onderaan deze pagina downloaden. 

Daarnaast kunt u de omgevingsvisie in interactieve vorm raadplegen op de volgende websites: