Rechtsmiddelen

Ter inzage

Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien bij de balie dienstverlening op het gemeentehuis van Noord-Beveland, Voorstraat 31 in Wissenkerke. U kunt hiervoor terecht van maandag tot en met donderdag 9.00 uur – 12.00 uur en 13.00 uur – 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 uur – 12.00 uur. Wilt u bouwplannen inzien? Dan adviseren wij u in ieder geval om een afspraak te maken met de afdeling dienstverlening. In de publicatie staat vermeld hoe lang de stukken ter inzage liggen.

Zienswijze indienen

U kunt tijdens de inzagetermijn uw zienswijze (mening of opmerkingen) indienen. Dit kan bij voorkeur schriftelijk bij het college van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de behandelend ambtenaar, tenzij het in de publicatie anders is vermeld. U vindt de naam van deze ambtenaar in de stukken die ter inzage liggen. De termijn dat u uw zienswijze kunt indienen is zes weken, tenzij dit anders vermeld staat in de publicatie.

Bezwaar en beroep

 • a. Bezwaar

  Als belanghebbende kunt u, nadat een besluit (aan de aanvrager) bekend is gemaakt, daartegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift stuurt u binnen zes weken na de dag dat het besluit bekend is gemaakt, naar het college van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA in Wissenkerke (tenzij dit anders vermeld staat in de publicatie). Een ingediend bezwaarschrift schorst in principe niet de werking van het besluit. Daarvoor moet u namelijk ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Lees verder bij 4.

 • b. Beroep

  Als belanghebbende kunt u, nadat een besluit (aan de aanvrager) bekend is gemaakt, daartegen een beroepschrift indienen. Stuur het beroepschrift binnen zes weken na de dag dat het besluit ter inzage is gelegd, naar de rechtbank.

  Wanneer het een bestuursrechtelijk besluit betreft, stuurt u het beroepschrift naar:
  Rechtbank Zeeland – West-Brabant
  Team Bestuursrecht
  Postbus 90006
  4800 PA Breda
  (tenzij dit anders vermeld staat in de publicatie)

  Voor belastingzaken stuurt u het beroepschrift naar:
  Rechtbank Zeeland – West-Brabant
  Team Belastingrecht
  Postbus 3332
  4800 DH Breda

  Voor vreemdelingenzaken kunt u het beroepschrift richten aan:
  Rechtbank Zeeland – West-Brabant
  Postbus 5015
  4330 KA in Middelburg

  U kunt geen beroep instellen als u redelijkerwijs kan worden verweten dat u geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht. Een ingediend beroepschrift schorst in principe niet de werking van het besluit. Daarvoor moet u namelijk ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Lees verder bij 4.

 • c. Eisen bezwaar en beroep

  Een bezwaar- en beroepschrift moet ondertekend worden en tenminste bevatten:

  • naam en adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep zich richt
  • de redenen van het bezwaar of beroep.

  Meer informatie en online formulier: Bezwaar maken

 • d. Niet tijdig nemen van een besluit

  Tegen het niet tijdig nemen van een besluit kan een belanghebbende beroep instellen. Daarnaast kan degene die het besluit heeft aangevraagd het bestuur in gebreke stellen wanneer de beslissing uitblijft. Wanneer het bestuur dan niet binnen 2 weken alsnog een besluit neemt, dan moet het een dwangsom betalen.

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar of beroep heeft ingesteld kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als er sprake is van een spoedeisende zaak. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant. De adressering kunt u vinden bij 3b. Beroep. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, deze zijn opvraagbaar bij de griffier van de rechtbank.

Digitaal beroep- en verzoekschrift

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wob-verzoek

In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt de toegang tot informatie van overheidsorganen geregeld. Iedereen kan bij een bestuursorgaan met een beroep op de Wob informatie opvragen over een bepaalde bestuurlijke aangelegenheid. Het uitgangspunt is dat informatie van de overheid openbaar is, tenzij één van de uitzonderingsgronden van de Wob van toepassing is.

Aanvragen

Aan het doen van een Wob-verzoek zijn geen formele (wettelijke) eisen verbonden. De gemeente heeft de elektronische weg voor Wob-verzoeken niet opengesteld. Het mag mondeling, maar het is wel verstandig dat u iets op papier zet. In het verzoek moet u in ieder geval concreet aangeven over welk onderwerp of welke aangelegenheid u informatie wenst.

Voor het verstrekken van schriftelijke informatie (bijvoorbeeld een kopie) berekent de gemeente leges. U kunt ter voorkoming van kosten ook inzage vragen in de gegevens.

De gemeente mag u bepaalde informatie weigeren, bijvoorbeeld als het verstrekken van de gegevens de persoonlijke levenssfeer van mensen schaadt, als er sprake is van controle, inspectie of toezicht of de opsporing van strafbare feiten. 

De gemeente beslist in principe binnen vier weken op uw verzoek, maar zij kan deze beslistermijn met vier weken verdagen (uitstellen). Op het moment dat u het niet eens bent met het genomen besluit, kunt u gebruik maken van de mogelijkheden tot het indienen van bezwaar en beroep. Hoe u een bezwaar- of beroepschrift kunt indienen, wordt in het besluit vermeld.

U kunt uw Wob-verzoek indienen bij:
Gemeente Noord-Beveland
T.a.v. dhr. drs. D. Sinke
Postbus 3
3390 AA Wissenkerke