Rekenkamer

Rekenkamerfunctie

In de Gemeentewet (artikel 81a en verder) staat beschreven dat de gemeenteraad invulling moet geven aan de rekenkamerfunctie. De gemeente Noord-Beveland heeft dit als volgt geregeld:

Doel en taken rekenkamerfunctie

Doel van de rekenkamerfunctie is de gemeenteraad, op basis van onderzoeken, te adviseren over doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid.

Er wordt onderzoek gedaan naar:

 • de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid
 • de doelmatigheid en de doeltreffendheid van:
  • het gemeentelijk beheer
  • de gemeentelijke organisatie
  • (gesubsidieerde) instellingen waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden bekostigd

In het onderzoek wordt getoetst of het beleid effectief en efficiënt is en op basis daarvan worden aanbevelingen gedaan.

Samenstelling

Voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie heeft de raad het presidium aangewezen als uitvoerend orgaan. Het presidium van de raad bestaat uit de fractievoorzitters van de politieke partijen.

Werkwijze

Het presidium zal op grond van een door de raad vastgesteld onderzoeksonderwerp:

 • een deskundig onderzoeksbureau selecteren volgens het inkoop- en aanbestedingsbeleid;
 • in samenspraak met het bureau de definitieve onderzoeksvraag vaststellen;
 • toezien op de voortgang van het onderzoek;
 • het rapport van het onderzoeksbureau ter kennis brengen van de raad en agenderen voor nadere bespreking.

Secretariaat van de rekenkamerfunctie

Voor uitoefening van de rekenkamerfunctie wordt het presidium ondersteund door een secretaris. Deze functie is toegewezen aan de griffier.

Contact

Raadsgriffier gemeente Noord-Beveland

E-mail: info@noord-beveland.nl

Meer informatie:

Verordening op de rekenkamerfunctie