Samenlevingsfonds

Algemeen

Het Samenlevingsfonds is bedoeld om burgerinitiatieven te ondersteunen of andere zaken die rechtstreeks ten goede komen aan de inwoners van Noord-Beveland.

Burgerinitiatieven

Heeft u een idee om de leefbaarheid in de gemeente Noord-Beveland te vergroten of te behouden? Dan kunt u misschien gebruiken maken van een bedrag uit het Samenlevingsfonds. Het kan gaan om zowel fysieke als sociale aspecten, maar ook om infrastructurele voorzieningen. Hierbij kunt u denken aan de verbetering van de sociale samenhang in een kern of buurt of de verbetering van de kwaliteit of veiligheid van de fysieke woonomgeving.

Een voorwaarde is dat u zelf verantwoordelijk bent voor de organisatie en uitvoering van het initiatief. Het gaat om niet wederkerende activiteiten. Dat kan een kleine activiteit in de straat zijn maar ook een grotere activiteiten die bezoekers uit de hele gemeente trekt.

U kunt een plan niet individueel indienen, maar wel samen met andere buurtbewoners, een bewonerscommissie of een organisatie. Want ook verzoeken van bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties, welzijnsinstellingen, een groep jongeren of een school zijn welkom.

De hoogte van de subsidie hangt af van het aangevraagde subsidiebedrag. De gemeente draagt minimaal € 500 en maximaal € 10.000 bij aan de kosten van een activiteit.

Aanvraag doen

Als u erover denkt een aanvraag subsidie Burgerprojecten Leefbaarheid te doen, kunt u een e-mail sturen naar info@noord-beveland.nl of bellen op telefoonnummer 14 0113 (vragen naar subsidies welzijn).

We zullen u dan zo goed mogelijk adviseren bij de aanvraag.

Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen?

 • Het subsidiebedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd
 • Een beschrijving van de activiteit en hoe deze bijdraagt aan de leefbaarheid
 • Een overzicht van kosten en eventuele baten met toelichting
 • Eventuele subsidies van anderen
 • Welke inzet of activiteiten zelf gedaan worden
 • Een overzicht van de mensen die deze activiteit steunen (minimaal 5)
 • Een beschrijving hoe draagvlak voor de activiteit wordt gecreëerd in de omgeving
 • Voor een organisatie geldt dat het bestuur de aanvraag moet indienen
 • De initiatieven zijn eenmalig van aard.

De subsidie wordt geweigerd als die wordt aangevraagd voor:

 • Reguliere activiteiten van de aanvrager
 • Activiteiten die een commercieel doel dienen
 • Activiteiten waarvoor de gemeente op een andere wijze een subsidieregeling heeft opengesteld of welke op een andere wijze door de gemeente worden gefinancierd
 • Activiteiten waarvoor geen toestemming is verleend door de gemeente/eigenaar voor het organiseren van de activiteit c.q. gebruik van de grond.

Overige voorwaarden

 • De subsidie kan vier keer per jaar aangevraagd worden voor een bepaalde datum via het formulier onderaan deze pagina.
 • Alle complete subsidieaanvragen die op tijd binnen zijn gekomen, worden in behandeling genomen.
 • Als er onvoldoende geld is om alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen toe te kennen, dan worden de beschikbare middelen naar rato onder de aanvragers verdeeld.
 • Ingediende aanvragen boven € 5.000 worden beoordeeld door een adviescommissie Burgerinitiatieven. Aanvragen onder € 5.000 worden in handen gelegd van het college. De adviescommissie kan bestaan uit één raadslid namens iedere politieke partij, een collegelid en een ambtenaar (secretariële ondersteuning) en deze commissie adviseert aan het college.
 • Burgerinitiatieven kent een subsidieplafond van € 300.000. Is dit bedrag in het eerste jaar niet op gebruikt, dan wordt het resterende bedrag overgeheveld naar het volgende jaar.