Sloopmelding gebouw of deel gebouw

Wanneer sloopmelding doen

U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente.

U doet een sloopmelding in de volgende gevallen:

 • bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij
 • bij de sloop verwijdert u asbest

Sloopmelding én omgevingsvergunning

In de volgende gevallen hebt u ook een omgevingsvergunning nodig:

 • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
 • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • slopen in strijd met het bestemmingsplan

Meer informatie

Sloopmelding doen

U doet de sloopmelding via het Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor uw DigiD. Bedrijven doen de melding met eHerkenning.

Als u ook een omgevingsvergunning nodig hebt, dan kunt u via Omgevingsloket online ook een aanvraag hiervoor indienen. Dit doet u tegelijk met de sloopmelding.

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u wilt beginnen. In de volgende gevallen doet u de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

 • U verwijdert als bewoner hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 m2 per perceel.

 • Uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als in die 4 weken het gebouw onnodig leeg staat of het gebruik ervan in de weg staat.

 • De verhuurder voert onderhoudswerkzaamheden uit.

Na de sloopmelding
 • De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding.

 • Als uw melding niet compleet is, krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen.

 • Als uw melding wél compleet is, kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Start en einde werkzaamheden melden

 • Voordat u met de sloopwerkzaamheden begint, meldt u dit bij de gemeente. Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren.

 • Als u klaar bent met de werkzaamheden, meldt u dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

Gegevens bij de sloopmelding

 • naam en adres eigenaar van het te slopen bouwwerk

 • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden

 • adres, kadastraal nummer en soort bouwwerk

 • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen

 • hoe u gaat slopen

 • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren

Rapporten meesturen bij de sloopmelding

Bij de sloopmelding moet u soms ook één of meerdere rapporten meesturen. Bijvoorbeeld:

 • (als u verwacht dat er asbest vrijkomt) een asbestinventarisatierapport van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf

 • een sloopveiligheidsplan: voor de veiligheid op de slooplocatie

 • een rapport van een akoestisch onderzoek: om geluidhinder te beperken

 • een rapport van een trillingenonderzoek: om hinder door trillingen te beperken

Let op: Een asbestinventarisatierapport moet u altijd meesturen als het gaat om een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

Als u uw sloopmelding hebt gedaan, kunt u na 4 weken beginnen met de sloop. Dit mag alleen als u geen bericht hebt ontvangen dat uw melding niet in orde is.

Als u een sloopmelding hebt gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden, kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop. Behalve als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet compleet is. Dan moet u een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

Als u ook een omgevingsvergunning hebt aangevraagd, geldt het volgende:

 • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.
 • Als de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch. (van rechtswege).
 • Bij ingewikkelde aanvragen ontvangt u binnen 26 weken bericht. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Hierbij krijgt u de vergunning niet automatisch.
Sloopvoorschriften veiligheid en hinder

In het Bouwbesluit 2012 zijn voorschriften opgenomen over de veiligheid van de omgeving en het voorkomen van stof-, geluid- en trillingshinder. Ook kan de gemeente om een sloopveiligheidsplan vragen. Als dat noodzakelijk is voor het voorkomen of beperken van hinder of van onveilige situaties, kan de gemeente in bijzondere gevallen nadere voorwaarden stellen.

Als aannemelijk is dat de grenswaarden van geluid en/of trillingen uit het Bouwbesluit 2012 worden overschreden, kan de gemeente een geluid- en / of trillingsonderzoek vragen. De geluidsvoorschriften schrijven voor dat de ‘Best Beschikbare Technieken' moeten worden toegepast. Een professionele sloopaannemer heeft zijn materialen op orde.

Scheiden van sloopmaterialen aan de bron

In het Bouwbesluit is verder bepaald dat bij ministeriële regeling voorschriften kunnen worden bepaald inzake het scheiden van vrijkomende sloopmaterialen aan de bron. In de Regeling Bouwbesluit 2012 is op basis daarvan een scheidingsplicht voor de volgende stromen bepaald:

 • gevaarlijk afval
 • steenachtig sloopafval
 • gipsblokken en gipsplaatmateriaal
 • bitumineuze dakbedekking
 • teerhoudende dakbedekking
 • teerhoudend asfalt
 • niet-teerhoudend asfalt
 • dakgrind
 • overig afval

Scheiden aan de bron is verplicht zodra van het betreffende materiaal op de slooplocatie meer dan 1 m³ vrijkomt. Bij de sloopmelding dient een inventarisatie van de vrijkomende sloopmaterialen te worden gevoegd. De gemeente kan na afronding van de sloopwerkzaamheden verzoeken om een opgave van de aard, hoeveelheid en afvoerbestemming van de vrijgekomen sloopmaterialen.

De stoffeninventarisatie vooraf en stoffenverantwoording achteraf sluit aan bij de BRL Veilig en Milieukundig Slopen (www.veiligslopen.nl). Deze informatie is van belang voor het toezicht op naleving van de regels.

Vooral de sloopaannemer belast met de naleving

De sloopregels in het Bouwbesluit 2012 richten zich primair tot de sloopaannemers (degene die de sloopwerkzaamheden feitelijk uitvoert), die in principe ook de sloopmelding moet doen.