Subsidie verwijderen asbestdak

Vanaf 2024 geldt er in Nederland voor particulieren, bedrijven en (overheids)instellingen een verbod op asbestdaken. Het verbod heeft betrekking op asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht, bijvoorbeeld golfplaten en dakleien. Het geldt niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit. In de periode 2016-2024 moeten eigenaren van asbestdaken het asbest laten verwijderen. Hiervoor zijn ze zelf verantwoordelijk.

Subsidieregeling

Potentiële (brand)risico’s zijn in de dorpen groter dan in het buitengebied. Om eigenaren van asbestdaken te stimuleren hun asbestdak in de dorpen te verwijderen voor 2020 heeft de gemeente Noord-Beveland een subsidie beschikbaar. De subsidieregeling richt zich specifiek op de asbestdaken binnen de bebouwde kom grenzen. De exacte regels die horen bij deze subsidiemogelijkheid kunt u vinden in de Subsidieverordening Asbest van het dak Noord-Beveland 2018-2019.

Voor het verwijderen van een asbestdak gelden regels en voorwaarden. Een asbestdak met een maximale oppervlakte van 35 vierkante meter mag alleen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf worden verwijderd. U krijgt alleen subsidie indien u zonnepanelen plaatst na de sanering. Dit hoeft niet op hetzelfde dak te zijn, maar moet wel op hetzelfde adres plaatsvinden. Een uitzondering wordt gemaakt indien het plaatsen van zonnepanelen echt onmogelijk is.

Bedrijven dienen het asbest altijd te laten verwijderen door een daartoe gecertificeerd bedrijf.

De verwijdering van asbest moet altijd vooraf worden gemeld bij de gemeente Noord-Beveland. U kunt via www.omgevingsloket.nl  een melding indienen.