Subsidie voor recreatie en toerisme

Initiatiefsubsidies voor Recreatie/Toerisme van aanzienlijke omvang

In 2008 is een subsidieregeling in het leven geroepen voor toeristisch-recreatieve initiatieven. U leest hierover meer in hoofdstuk 5 van de ‘Nadere Regels Subsidium Noord-Beveland 2014' van de subsidieverordening.

De initiatieven dienen te worden uitgevoerd in de gemeente Noord-Beveland en een begroting van € 3.150,-- te overschrijden. Uitgezonderd zijn cultuurevenementen, omdat hierop een afzonderlijk hoofdstuk van de beleidsregels ziet. Het maximale subsidiebedrag is € 10.000,--.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de bedrijfscontactfunctionaris ruimtelijke ordening, economie en recreatie.