Veegplan ontwikkellocaties Noord-Beveland

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat het bestemmingsplan “Veegplan ontwikkellocaties Noord-Beveland” op 18 april 2024 door de gemeenteraad is vastgesteld. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn diverse wijzigingen aangebracht. 

Het bestemmingsplan ligt vanaf 3 juni tot en met 15 juli 2024 tijdens openingstijden voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke (alleen op afspraak). U kunt het plan  hieronder  downloaden. Tevens is het plan in te zien op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1695.BPNieuwbouw2022-VA01
Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1695.BPNieuwbouw2022-VA01.

Gedurende de genoemde termijn kan iedereen een beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Degene die beroep heeft ingesteld kan, binnen de beroepstermijn, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 16 juli 2024, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij voornoemde Afdeling. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.