Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Per 1 januari 2024 zullen de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking treden. De hiervoor genoemde wetten hebben tot gevolg dat het vergunningstelsel verandert.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), verplaatst de toetsing aan de bouwtechnische eisen van een bouwwerk van de gemeente naar een onafhankelijke partij, de zogenoemde kwaliteitsborger. Dit geldt niet direct voor alle bouwwerken, in eerste instantie voor bouwwerken in gevolgklasse 1. Met gevolgklasse 1 wordt grofweg bedoeld: bouwen van/voor/bij grondgebonden woningen en recreatiewoningen (geen appartementengebouwen) en bij bouwen van een industriefunctie minder dan 2 bouwlagen. Dat zijn bijvoorbeeld ook agrarische loodsen. 

De toets vooraf op de bouwplannen wordt vervangen door de toets in de praktijk. Dit gebeurt op de bouwplaats zelf, tijdens het bouwproces. Deze toets in de praktijk wordt door onafhankelijke kwaliteitsborgers uitgevoerd. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van de bouwer vergroot voor bouwfouten. Een kwaliteitsborger dient door de opdrachtgever te worden ingehuurd. 

In het nieuwe stelsel ontstaan er 3 categorieën van bouwactiviteiten: Vergunningplichtig, Meldingsplichtig en Vergunning- en meldingsvrij. In alle gevallen moet aan de (technische) regels uit het Bbl voldaan worden. Het Bouwbesluit komt te vervallen. Dat wordt Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Het uitzetten van het bouwwerk en de hoogten blijven een bevoegdheid van de gemeente.

Voor verbouwingswerkzaamheden aan bestaande bouwwerken vallend onder gevolgklasse 1 geldt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen pas met ingang van 1 januari 2025.

Meer informatie hierover is te vinden op de website Informatiepunt leefomgeving