Economische visie

Algemeen

De ‘Economische Visie Noord-Beveland 2019-2025’ is onderdeel van de ‘Toekomstvisie Noord-Beveland 2030’ en zijn parallel aan elkaar opgesteld.

De Economische visie is opgesteld met input van o.a. ondernemers, branchevertegenwoordigers en inwoners . Samen met Economisch Impuls Zeeland is een aantal bijeenkomsten georganiseerd en een enquête uitgezet. De inwoners zijn betrokken middels het traject van de Toekomstvisie. Tijdens een plenaire afsluitende bijeenkomst zijn vier thema’s benoemd die de komende jaren prioriteit hebben voor Noord-Beveland.De Economische visie

De Economische visie

Noord-Beveland is een economisch sterke en financieel gezonde gemeente. Hier zorgen onder andere het toerisme, de landbouw en de groeiende aquacultuur voor. Een florerende economie dient de leefbaarheid op het eiland. Om economisch sterk en financieel gezond te blijven is het van belang te blijven ontwikkelen maar wel passend binnen het gebied waarin we wonen, werken en recreëren.

Er zijn 4 thema’s benoemd. Deze thema’s geven aan welke onderwerpen de aankomende jaren hoog op de gezamenlijke prioriteitenlijst staan. In de Economische Visie Noord-Beveland zijn de thema’s verder uitgewerkt met specifieke doelen.

Versterken samenwerking

Een goede samenwerking tussen ondernemers, branches, kennisinstellingen en overheid biedt kansen. Door op de juiste momenten samen te werken kun je elkaar versterken, waar je dan uiteindelijk op persoonlijk niveau de vruchten van plukt. Door middel van samenwerking is het bereik groter, bestaat de mogelijkheid om van elkaar te leren en om elkaar te inspireren. Erg belangrijk bij het thema samenwerking is het gezamenlijke doel dat we voor ogen hebben, het doel en de uiteindelijke winst moeten helder zijn.

Profilering en marketing

Door middel van profilering en marketing wordt er bekendheid en draagvlak gecreëerd voor het werken, wonen en recreëren op Noord-Beveland richting ondernemers, gasten, inwoners en jongeren. Dit vergroot de economische spin-off voor ondernemers en gemeente waardoor vervolgens de leefbaarheid op Noord-Beveland wordt vergroot.

Optimaliseren infrastructuur

Een goede infrastructuur draagt bij aan het rode loper effect. Informatie en fysieke zaken moeten voor ondernemers, gasten en inwoners makkelijk vindbaar en goed bereikbaar zijn. Het gaat hier om zowel fysieke- als digitale infrastructuur.

Stimulering innovatie en vernieuwing in de economische structuur

Om een florerende economie te behouden is het van belang om innovatie en vernieuwing te stimuleren passend binnen het DNA van Noord-Beveland.

Randvoorwaarden

Naast de thema’s zijn er een vijftal randvoorwaarden opgenomen welke in de visie verder worden toegelicht.

  1. Kennis op orde;
  2. rollen, taken en financiering in beeld;
  3. balans tussen economie en gemeenschap;
  4. duurzaamheid;
  5. ontwikkelruimte bieden.

Te downloaden