Tijdelijk verblijf statushouders hotel Kamperduinen

Vanaf vrijdag 19 april 2024 kan het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) statushouders opvangen in Fletcher hotel de Kamperduinen in Kamperland. 

Tijdelijk

Dit tijdelijk verblijf in Kamperduinen is naar verwachting voor in elk geval 2 maanden. Is er binnen deze periode geen woonruimte voor deze mensen beschikbaar, kan deze periode mogelijk verlengd worden naar 6 maanden. Statushouders hebben het volledige asielproces doorlopen. Ze hebben een verblijfsvergunning en zijn in afwachting van woonruimte. 

Het gaat om 5 kamers van 2 statushouders, maximaal 10 personen.

COA coördineert en faciliteert

Er is in Nederland nog altijd een groot tekort aan opvangplekken voor asielzoekers en statushouders. Het Rijk neemt nu regie en heeft het COA opdracht gegeven statushouders in hotels of andere verblijfsaccommodaties te plaatsen. Ook in andere gemeenten is dat inmiddels gedaan. Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en dekt alle kosten gedurende deze periode. 

De gemeente Noord-Beveland benadrukt dat zij al voldoet aan de gemeentelijke taakstelling voor de opvang voor huisvesting van statushouders. We vertrouwen erop dat deze tijdelijke noodoplossing op draagvlak van de omgeving kan rekenen.