Ter inzage

Algemeen

De documenten die ter inzage liggen zijn (deels) niet opgesteld door de overheid. Op deze documenten kan auteursrecht rusten. Voor het gebruik van deze documenten heeft u toestemming nodig van degene bij wie dit auteursrecht berust. Voor het verkrijgen van die toestemming bent u zelf verantwoordelijk.

Bestemmingsplannen in procedure

Omgevingsvergunningen

Concept omgevingsvergunningen

Handreiking anonimiseren bij aanvraag vergunning

Per 1 januari 2023 treedt de verplichting in werking om omgevingsvergunningen naast een fysieke terinzagelegging op het gemeentehuis ook digitaal ter inzage te leggen. Digitale terinzagelegging zal plaatsvinden op onze website en in een latere fase op het Platform Open Overheidsinformatie. Ook bijbehorende documenten zoals tekeningen en berekeningen moeten digitaal voor het publiek beschikbaar worden gesteld. Dit betekent dat deze documenten voor eenieder raadpleegbaar zijn. Uit het oogpunt van bescherming van persoonsgegevens zullen wij in ieder geval naam- en adresgegevens uit deze documenten moeten weglakken.

Wij willen u in dit kader verzoeken bij de aanvraag zo mogelijk twee versies van de onderliggende stukken (bijlagen) aan te leveren, namelijk een geanonimiseerde versie en een versie ten behoeve van de vergunningprocedure. Wij adviseren u hierbij ook de naam van de tekenaar uit de onderhoeken van de tekeningen te verwijderen. Onderstaande Handreiking anonimiseren externen geeft u handvatten bij het weglakken van gegevens.

Handreiking anonimiseren bij aanvraag vergunning