Ter inzage

Ter inzage

Met ingang van 1 juli 2023 legt de gemeente omgevingsvergunningen die zij fysiek op het gemeentehuis ter inzage legt ook digitaal ter inzage via https://jeleefomgeving.nl. Indien u geabonneerd bent op het Gemeenteblad (officiëlebekendmakingen.nl) krijgt u een melding over activiteiten in het door u vooraf geselecteerde gebied, hierin staat de link naar https://jeleefomgeving.nl waar u direct de stukken digitaal in kunt zien en kunt downloaden. Indien u niet geabonneerd bent, kunt u via https://jeleefomgeving.nl zoeken naar de kennisgeving en de link waarop de stukken digitaal zijn in te zien.

Omgevingsvergunningen die in behandeling zijn bij de RUD en ter inzage liggen, zijn in te zien via https://rud-zeeland.nl/actueel/lopende-besluiten. In het dropdown menu onderaan de pagina dient u zelf het betreffende bedrijf/de locatie te selecteren. Mocht de link niet werken, dan kunt u de omgevingsvergunning ook bekijken door naar de website van RUD Zeeland te gaan (www.rud-zeeland.nl). U klikt daar op “Actueel” en u klikt vervolgens op “Lopende besluiten”. Onderaan deze pagina kunt u filteren op bedrijf, dan kunt u de naam van het bedrijf aanklikken om de omgevingsvergunning te bekijken.

APV-vergunningen worden vanaf 1 juli 2023 ook digitaal ter inzage gelegd op deze webpagina. 

Bestemmingsplannen in procedure

Handreiking anonimiseren bij aanvraag vergunning

Per 1 juli 2023 is de verplichting in werking getreden om omgevingsvergunningen naast een fysieke terinzagelegging op het gemeentehuis ook digitaal ter inzage te leggen. Ook bijbehorende documenten zoals tekeningen en berekeningen worden digitaal voor het publiek beschikbaar gesteld. Dit betekent dat deze documenten voor eenieder raadpleegbaar zijn. Uit het oogpunt van bescherming van persoonsgegevens zullen wij in ieder geval naam- en adresgegevens uit deze documenten moeten weglakken.

Wij willen u in dit kader verzoeken bij de aanvraag zo mogelijk twee versies van de onderliggende stukken (bijlagen) aan te leveren, namelijk een geanonimiseerde versie en een versie ten behoeve van de vergunningprocedure. Wij adviseren u hierbij ook de naam van de tekenaar uit de onderhoeken van de tekeningen te verwijderen. Onderstaande Handreiking anonimiseren externen geeft u handvatten bij het weglakken van gegevens.

Veelgestelde vragen anonimiseren

Bekendmakingen

Sinds 1 juli 2021 maakt de gemeente Noord-Beveland alle bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen digitaal bekend op de website Officiële bekendmakingen. Dat is zo bepaald in de nieuwe wet. Op deze website leest u ook of u een zienswijze kunt indienen, of inzage mogelijk is en welke bezwaar- en beroepsmogelijkheden u heeft. Bekijk het stappenplan.